Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


30.04.2024

Kommuneøkonomidagen 2024

Statsforvaltaren inviterer saman med KS Rogaland politisk og administrativ leiing i kommunane i Rogaland til Kommuneøkonomidagen 2024. Kommuneøkonomidagen er eit årleg seminar der revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen er fast tema. No som det kjem eit nytt inntektssystem for kommunane, vert dette óg eit viktig tema på Kommuneøkonomidagen.


22.04.2024

Søknad om ekstraordinære omstillingsmidlar for Utsira kommune

Utsira kommune har dei siste fire åra brukt ein stor del av sine eigne ressursar på å følge opp private og offentlege interessentar for havvindsatsinga på Utsira Nord. Kommunal- og distriktsdepartementet har haldne tilbake skjønnsmidlar til kompensasjon for ekstraordinære kostnader i kommunane. Statsforvaltaren søker difor til departementet om ekstraordinære omstillingsmidlar på vegne av Utsira kommune. 


09.04.2024

Lovlighetskontroll: Vedtaket om interkommunal kommunedelplan på Forus er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til kommunestyret i Sandnes av 04.09.2023, hvor de vedtok Sandnes sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus.


05.04.2024

Gode rekneskapsresultat for kommunane i Rogaland

Foreløpige KOSTRA-tal for 2023 viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland leverer positive og gode rekneskapsresultat. Samla hadde kommunane i Rogaland eit netto driftsresultat i 2023 i snitt på 5,4 prosent av brutto driftsinntekter. Eit driftsresultat på minimum 1,75 prosent er tilrådd. Snittet for alle kommunane i landet var 0,8 prosent. Av 356 kommunar i Norge leverer heile 157 kommunar eit negativt driftsresultat for 2023. I Rogaland har tre kommunar eit mindre underskot.


21.03.2024

Statsforvalteren vurderer lovlighetskontroll av saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt

Statsforvalteren vurderer å iverksette en lovlighetskontroll av eget tiltak grunnet tvil om lovligheten av kommunens saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt for ulovlig oppført brygge på gnr. 86 bnr. 72 i Sandnes kommune.


06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


05.01.2024

Videosnuttar om kommunal styring og forvalting for politikarar

No kan kommunepolitikarar få ei rask og god opplæring i kommunal styring og forvalting gjennom ei rekkje små videosnuttar. Tema i videoane er mellom anna kommunal planstrategi, plansystemet, kommuneøkonomi, habilitet, by- og tettstadutvikling, folkehelse, ungt utanforskap, boligsosialt arbeid, universell utforming, klimaomstilling, naturmangfold og jordvern. 


20.12.2023

Kostra-rapportering 2023

Snart er det klart for rapportering til KOSTRA databasen (KOmmune-STat-RApportering). Kommunane, interkommunale selskap, kommunale foretak og nokre kommunale samarbeid skal rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 22. februar 2024. Kommunal- og distrikstsdepartementet har og publisert ein ny vegvisar for rapporteringa neste år. 


08.12.2023

Alkoholnettverkssamling 2024

Statsforvalteren i Rogaland og KORUS Stavanger arrangerer årlig alkoholnettverkssamling for ansatte som jobber med alkoholloven og alkoholpolitiske problemstillinger. Nettverket er etablert for å styrke samarbeidet og kompetansen på alkoholloven.


08.12.2023

12 millionar fordelt til innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane

For 2024 har Statsforvaltaren i Rogaland fordelt 12 millionar kroner til 10 innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane. I denne artikkelen kan du lese om prosjekta som har fått tilskot.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel