Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.10.2022

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet om fritidsboliger

Den 29. september 2022 publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet en ny veileder om planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir en oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger.


29.08.2022

Bærekraftsuka: Åpning 2022

Vi åpner årets Bærekraftsuke direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via  Statsforvalterens facebookside.

 

 


26.08.2022

Tre av Rogalands kommunar er blant dei ti best styrte kommunane i landet

Dette kommer fram av ein rapport produsert av Agenda Kaupang på vegne av Storebrand Livsforsikring AS. Rapporten samanliknar styringa av norske kommunar i 2022 og baserer seg på rekneskapstal frå 2021. 


15.08.2022

Framleis ingen kommunar i Rogaland med lite økonomisk handlingsrom

I Rogaland er også i år dei fleste kommunane grøne kommunar i KS sin analyse. Samanlikna med i fjor har Rogaland gått ned frå fem gule kommunar til berre to gule kommunar. Det tyder at dei aller fleste kommunane i Rogaland har større økonomisk handlingsrom og ingen kommunar har avgrensa økonomisk handlingsrom.


09.08.2022

Skjønstilskot til innovasjon og fornying/prosjektskjøn

Statsforvaltaren har tidlegare år hatt søknadsfrist for skjønstilskot til innovasjon og fornying same år som tilskotet skulle gjelde for. For at tildelinga av midlar skal vere avklart i forkant, er fristen for prosjektskjøn for 2023 sett til 1. november 2022. 


09.08.2022

Skjønstilskot til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktningkrisa

Stortinget har i forbindelse med behandlinga av Prop. 78 S (2021-2022) jf. Innst. 270 S (2021-2022) vedtatt å auke skjønsramma til vertskommunar som har vesentlege utgifter til ukrainske flyktningar i mottaksfasen. 


09.08.2022

Restskjøn/kriseskjøn for 2022

I tråd med føringar frå departementet har Statsforvaltaren for 2022 halde tilbake deler av skjønsramma til fordeling gjennom året. Dette utgjer 7,3 mill. kroner. 


09.08.2022

Ordinært skjønstilskot for 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fordeler kvart år ein del av rammetilskotet til kommunar etter skjøn. Skjønstilskotet skal kompensera kommunar for lokale forhold som ikkje blir fanga opp i den faste delen av inntektssystemet, og bidra til fornying og utvikling i kommunesektoren.


19.07.2022

Lovlighetskontroll - Timemodellen er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Time kommunestyre av 02.11.2021, der kommunestyret godkjente bruk av «Timemodellen» for komplekse områder med krav om felles planlegging i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1.


13.07.2022

Lovlighetskontroll: Klepp kommune sine retningslinjer for tildeling av kulturstøtte er lovlige

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Klepp kommunestyre av 13. desember 2021, der kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utdeling av midler til kulturarbeid. Statsforvalteren forutsetter at Klepp kommune sørger for å ivareta diskrimineringsforbudet ved bruk av retningslinjene.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel