Kommunalrett

Oppdatert 11.07.2022

Kommunelova gir kommunar og fylkeskommunar stor fridom til å organisere verksemda si, berre dei held seg til reglane i forvaltningslova, offentlegheitslova og dei enkelte særlovene.

Det er viktig å balansere kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati mot nasjonale likskapsprinsipp og rettstryggleik, som skal gjelde for alle innbyggjarane i landet.

Statsforvaltaren har mynde til å kontrollere verksemda i kommunane. Tre eller fleire medlemmer av eit kommunestyre kan saman sende ei avgjerd til Statsforvaltaren for å få kontrollert at ho er lovleg. Statsforvaltaren kan dessutan på eiget initiativ ta opp saker til lovleg­kontroll. Statsforvaltaren kontrollerer at vedtaket har komme til på lovleg vis, at det er gjort av riktig organ, og at innhaldet i avgjerda er i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 31.10.2022

Statsforvalteren foretar ikke lovlighetskontroll- drifts og servicebygg på gravplassen ved Klepp kirke, Klepp kommune

Statsforvalteren har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner til å ta denne saken opp til lovlighetskontroll av eget tiltak


Publisert 19.07.2022

Lovlighetskontroll - Timemodellen er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Time kommunestyre av 02.11.2021, der kommunestyret godkjente bruk av «Timemodellen» for komplekse områder med krav om felles planlegging i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1.


Publisert 13.07.2022

Lovlighetskontroll: Klepp kommune sine retningslinjer for tildeling av kulturstøtte er lovlige

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Klepp kommunestyre av 13. desember 2021, der kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utdeling av midler til kulturarbeid. Statsforvalteren forutsetter at Klepp kommune sørger for å ivareta diskrimineringsforbudet ved bruk av retningslinjene.


Publisert 04.05.2022

Statsforvalteren tilrår ikke utredning av grensejustering av Lysebotn til Sirdal kommune

Statsforvalterens tilråding knyttet til det betingede initiativet om grensejustering er nå sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for avgjørelse om utredning skal igangsettes. Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å igangsette en utredning per i dag.


Publisert 30.03.2022

Lovlighetskontroll: Vedtak om frisbeegolfbane i Randaberg kommune er ugyldig

Statsforvalteren opphever vedtaket til Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg kommune av 02.09.2021 om etablering av frisbeegolfbane i Giljaskogen. Vedtaket lider av både materielle og prosessuelle feil.


Publisert 02.02.2022

Anmodning om grensejustering av området nord for Lysefjorden (Kolabygda) fra Strand til Sandnes kommune er sendt til KDD for avgjørelse

Det er kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som avgjør om utredning av innbyggerinitiativet skal skje. Statsforvalteren er bedt av KDD om å gi vår innstilling ved oversending av saken. Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å igangsette en utredning per i dag. Saken er nå oversendt til KDD for avgjørelse av om ytterligere utredning skal skje.


Publisert 15.12.2021

Lukka møte kan gjennomførast som fjernmøte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opnar nå for at lukka møte i kommunar og fylkeskommunar kan gjennomførast som fjernmøte.


Publisert 14.10.2020

Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fra midnatt 12. oktober 2020 letter Regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. Samtidig har regjeringen varslet at kommunene må være forberedt på vurdere strengere tiltak ved lokale utbrudd. 


Publisert 25.05.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kravet til møteoffentlighet og hensyn til smittevern

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en tolkningsuttalelse at statlige restriksjoner på hvor mange som kan samles i et lokale kan hjemle begrensninger i hvor mange som kan være fysisk til stede i et møte i folkevalgte organer.

Departementet understreker imidlertid at når det foreligger slike restriksjoner har kommunen samtidig en plikt til å vurdere om det er mulig å finne egnede lokaler som kan bidra til at allmennheten kan være fysisk tilstede i møter i folkevalgte organer. 


Publisert 20.04.2020

Midlertidig lov med unntak fra kommuneloven m.m.

Stortinget har vedtatt midlertidig lov som inneholder unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven for å avhjelpe situasjonen med Covid-19. Loven trådte i kraft 17. april og varer til 16. september 2020.