Lovlighetskontroll: Vedtaket om interkommunal kommunedelplan på Forus er lovlig

Skjermbilde fra forside IKDP Forus plandokumenter

Statsforvalteren stadfester vedtaket til kommunestyret i Sandnes av 04.09.2023, hvor de vedtok Sandnes sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus.

Publisert 09.04.2024

Krav om lovlighetskontroll

Fem kommunestyremedlemmer i Sandnes kommune krevde lovlighetskontroll av et vedtak med ref. 107/23 truffet av kommunestyret i Sandnes. Vedtaket innebar at Sandnes kommune vedtok sin del av Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Klagerne mente at saken var fremlagt for kommunestyret med mangelfull dokumentasjon når det gjelder delfelt ABA2 og at vedtaket strider mot kommuneplan, regionale og statlige retningslinjer for transformasjon og jordvern. Klagerne ba også om at ordførers habilitet som styreleder i IVAR vurderes.

Kommunalt selvstyre står sterkt

Statsforvalteren presiserer at det kommunale selvstyret står sterkt. Statsforvalteren skal ved en lovlighetskontroll ikke mene noe om avgjørelsen var hensiktsmessig. Overprøvingen i en lovlighetskontroll er begrenset til å avgjøre om avgjørelsen var lovlig etter gjeldende regelverk. 

Saksbehandlingsfeil

Statsforvalteren viser til at kommunedirektøren og kommunestyret har selvstendig ansvar for å vurdere om saker som legges frem og som det treffes avgjørelser om er forsvarlig utredet. Kommunen har vist til en rekke utredninger som de har innhentet i anledning saken. Videre var sektormyndighetene involvert i hvilket arealformål delfelt ABA2 skulle settes av til, ved blant annet å fremme en innsigelse som ble grunnlag for mekling. Statsforvalteren finner at det ikke er grunn til å overprøve kommunestyrets vurdering av at kravene til forsvarlig saksutredning var oppfylt da vedtak ble truffet 04.09.2023.

Statsforvalteren viser videre til at ordfører Wirak av kommunestyret ble vurdert å være inhabil, og derfor ikke deltok i behandlingen. Statsforvalteren finner det derfor ikke påkrevd å overprøve kommunestyrets vurdering av inhabilitet, da det ikke kan ha virket inn på vedtakets gyldighet.

Lovlighet av innholdet

Kommuner kan velge å vedta en kommunedelplan som er i strid med gammel plan. Statsforvalteren viser til at Sandnes kommune i tillegg har tatt stilling til hvordan eventuell motstrid mellom eksisterende kommuneplan og den interkommunale kommunedelplanen skal håndteres. Videre er ikke regionale og statlige retningslinjene juridisk bindende, men retningsgivende. Brudd på disse medfører derfor ikke ugyldighet.

Statsforvalteren i Rogaland har kommet til at Sandnes kommune sitt vedtak av 04.09.2023 i sak 107/23 er lovlig. 

Se Statsforvalterens vedtak av 09.04.2024 i dokumentlenkene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.