Statsforvalteren vurderer lovlighetskontroll av saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt

Statsforvalteren vurderer å iverksette en lovlighetskontroll av eget tiltak grunnet tvil om lovligheten av kommunens saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt for ulovlig oppført brygge på gnr. 86 bnr. 72 i Sandnes kommune.

Publisert 21.03.2024

Saken omhandler kommunens ulovlighetsoppfølging av en ulovlig oppført brygge på gnr. 86 bnr. 72 i Sandnes kommune. Sandnes kommune traff 28.09.2022 vedtak om at fakturering av tvangsmulkten ble stilt i bero. Krav om lovlighetskontroll av vedtaket ble avvist av Statsforvalteren 31.03.2023 fordi det ikke forelå et «endelig vedtak» som kunne være gjenstand for lovlighetskontroll. Statsforvalteren fant ved vurdering av saken at vedtaket kun omhandlet tidspunkt for fakturering, og at tvangsmulkt enda løp. Les mer om vedtaket 31.03.2023 her.

Statsforvalteren har via media blitt gjort oppmerksomme på et brev sendt fra kommunen til eier av den ulovlig oppførte bryggen i september 2023 (ligger vedlagt). I brevet fremgår det blant annet at: «På grunn av de spesielle omstendighetene rundt saken finner vi ikke grunn til å fakturere mulkt som måtte ha påløpt før 01.09.2023.».

Statsforvalteren mener det er tvil om lovligheten av kommunens saksbehandling og vedtak som gjelder tvangsmulkt, og vurderer derfor å iverksette en lovlighetskontroll av eget tiltak, jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd.

Statsforvalteren ber kommunen om redegjørelser og dokumentasjon knyttet til deres ulovlighetsoppfølging av tiltaket.

Se Statsforvalterens vedtak i brev vedlagt artikkelen.

 

Fakta

Statsforvalteren kan føre kontroll med kommunale vedtak av eget tiltak dersom det foreligger «særlige grunner» som tilsier det jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd. Det skal være en forholdsvis høy terskel for å ta opp vedtak til lovlighetskontroll av eget tiltak. Ordningen skal være en sikkerhetsventil til bruk hvis Statsforvalteren blir oppmerksom på saker hvor det er tvil om lovligheten, for eksempel gjennom henvendelser fra innbyggere eller media.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.