Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Robek-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. For kommunane er denne kontrollen delegert til Statsforvaltaren. Kommunar og fylkeskommunar i Robek skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.04.2024

Søknad om ekstraordinære omstillingsmidlar for Utsira kommune

Utsira kommune har dei siste fire åra brukt ein stor del av sine eigne ressursar på å følge opp private og offentlege interessentar for havvindsatsinga på Utsira Nord. Kommunal- og distriktsdepartementet har haldne tilbake skjønnsmidlar til kompensasjon for ekstraordinære kostnader i kommunane. Statsforvaltaren søker difor til departementet om ekstraordinære omstillingsmidlar på vegne av Utsira kommune. 


Publisert 05.04.2024

Gode rekneskapsresultat for kommunane i Rogaland

Foreløpige KOSTRA-tal for 2023 viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland leverer positive og gode rekneskapsresultat. Samla hadde kommunane i Rogaland eit netto driftsresultat i 2023 i snitt på 5,4 prosent av brutto driftsinntekter. Eit driftsresultat på minimum 1,75 prosent er tilrådd. Snittet for alle kommunane i landet var 0,8 prosent. Av 356 kommunar i Norge leverer heile 157 kommunar eit negativt driftsresultat for 2023. I Rogaland har tre kommunar eit mindre underskot.


Publisert 20.12.2023

Kostra-rapportering 2023

Snart er det klart for rapportering til KOSTRA databasen (KOmmune-STat-RApportering). Kommunane, interkommunale selskap, kommunale foretak og nokre kommunale samarbeid skal rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 22. februar 2024. Kommunal- og distrikstsdepartementet har og publisert ein ny vegvisar for rapporteringa neste år. 


Publisert 17.11.2023

Gjesdal kommune får ein million kroner i tilskot etter steinras

Statsforvaltaren i Rogaland har i dag løyva ein million kroner til Gjesdal kommune til reperasjonsarbeide og rassikring etter steinsraset 16. oktober i år. 


Publisert 06.10.2023

Statsbudsjettet for 2024

Regjeringa la 6. oktober 2023 fram forslag til statsbudsjett for 2024 (Prop. 1S 2023-2024). Vi gir her eit samandrag av kommuneopplegget, viktige lenkjer og nyttige rekneark frå "Grønt hefte" for kommunane i Rogaland.


Publisert 05.07.2023

21 kommunar er framleis grøne kommunar i KS sin analyse

I år er ein av kommunane i Rogaland blitt ein raud kommune i analysen til KS. Dei fleste kommunane er likevel grøne kommunar også i år. Det viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland er vurderte til å ha større økonomisk handlingsrom. 


Publisert 19.06.2023

Kvitsøy får 10 millioner kroner til ny skole

Kvitsøy kommune får i juli 2023 en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til ny skole fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunen planlegger for å ha skolen klar til skolestart 2025. 


Publisert 19.06.2023

Forskjellene i kommuneøkonomien øker i Rogaland

De endelige økonomiske nøkkeltallene fra KOSTRA viser at kommunene i Rogaland har klart seg godt i 2022, men at forskjellene øker mellom kommunene. 


Publisert 12.05.2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024 - nokre hovudpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2024 blei lagt fram 11. mai. Her er nokre hovudpunkt og lenkjer til dei aktuelle dokumenta.


Publisert 10.03.2023

Skal nytt garantivedtak til etablert lånegaranti godkjennes?

Når en kommune gjør et nytt vedtak som gjelder forhold ved en etablert lånegaranti, skal det nye vedtaket da godkjennes av statsforvalteren? Kommunal- og distriktsdepartementet har avklart dette i et brev til Statsforvalteren i Rogaland.