Kommuneøkonomi

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Robek-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. For kommunane er denne kontrollen delegert til Statsforvaltaren. Kommunar og fylkeskommunar i Robek skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.10.2022

Sokndal kommune får 5,8 millionar kroner til flaumsikring

Dersom Sokndal kommune blir ramma av ein 200-årsflaum, blir store delar av sentrum ståande under vatn. Derfor har Statsforvaltaren i Rogaland i dag løyva 5,8 millionar kroner til det vidare arbeidet med å flaumsikra Sokna-elva.


Publisert 06.10.2022

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringa la i dag, 6. oktober 2022, fram forslag til statsbudsjett for 2023 (Prop. 1S 2022-2023). Vi gir her eit samandrag av kommuneopplegget, viktige lenkjer og nyttige regneark frå "Grønt hefte" for kommunane i Rogaland. 


Publisert 26.08.2022

Tre av Rogalands kommunar er blant dei ti best styrte kommunane i landet

Dette kommer fram av ein rapport produsert av Agenda Kaupang på vegne av Storebrand Livsforsikring AS. Rapporten samanliknar styringa av norske kommunar i 2022 og baserer seg på rekneskapstal frå 2021. 


Publisert 15.08.2022

Framleis ingen kommunar i Rogaland med lite økonomisk handlingsrom

I Rogaland er også i år dei fleste kommunane grøne kommunar i KS sin analyse. Samanlikna med i fjor har Rogaland gått ned frå fem gule kommunar til berre to gule kommunar. Det tyder at dei aller fleste kommunane i Rogaland har større økonomisk handlingsrom og ingen kommunar har avgrensa økonomisk handlingsrom.


Publisert 08.07.2022

Informasjon om ordinært skjønstilskot til kommunane for 2023 og viktige fristar

Statsforvaltaren tilrår fordeling av statlege skjønstilskot til kommunane. Det er ei rekkje viktige søknadsfristar for kommunane i Rogaland denne hausten.


Publisert 20.06.2022

Bedre kommuneøkonomi i Rogaland

De endelige økonomiske nøkkeltallene fra KOSTRA viser at kommunene i Rogaland har klart seg godt i 2021 og at det jevnt over er en bedring i kommuneøkonomien fra 2020.


Publisert 08.06.2022

Skjønstilskot til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktningsituasjonen

Stortinget har auka skjønsramma til kommunane i 2022 med 170 millionar kroner til vertskommunar som har vesentlege utgifter til ukrainske flyktningar i mottaksfasen. Dette gjeld utgifter som ikkje blir dekka av vertskommunetilskotet, eller av andre statlege tilskot innan barnevern og helse.


Publisert 18.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 - nokre hovudpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2023 blei lagt fram 12. mai. Her er nokre hovudpunkt og lenkjer til dei aktuelle dokumenta.


Publisert 22.12.2021

Ekstra rammetilskudd i 2021 som følge av pandemien

Regjeringen har lovet at kommunene vil bli kompensert for økte utgifter knyttet til koronatiltak. Denne artikkelen gir en samlet oversikt over ekstra rammetilskudd som er gitt i 2021 som følge av pandemien.


Publisert 08.12.2021

90 millionar til kommunane i Rogaland på grunn av covid-19

Statsforvaltaren i Rogaland har no foreslått fordeling av 90 millionar i ekstra skjønnstilskot til kommunane i Rogaland. Tilskotet er målretta til dei kommunane med høgast meirutgifter på grunn av smittevern og oppfølging av TISK-strategien i andre halvår 2021. Fordelinga er gjort på grunnlag av kommunanes innrapporterte meirutgifter, faktiske smittetal for andre halvår og Statsforvaltarens kjennskap til lokale forhold.