Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kommuneøkonomi

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til Statsforvaltaren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


16.03.2017

Betre resultat i kommunane enn landet også i 2016.

Førebels KOSTRA-tal for 2016 viser at kommunane i fylket under eit hadde et netto driftsresultat på 4,8 % av sum driftsinntekter, mot 4,0 % for landet ekskl. Oslo.


02.03.2017

Skjønsmidlar til innovasjon og fornying i kommunane 2017

Det skal også i år tildelast skjønsmidlar til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunane etter søknad. Midlane vil bli tildelt av restramma på 6,6 mill. kr som er tenkt skal gå til dette formålet i hovudsak. Søknadsfristen er 2. mai.


28.02.2017

Lågare folketilvekst i 2016

I 2016 som året før auka folketalet i Rogaland mindre enn landet. Tidlegare har det vore ein lang periode med større vekst enn landet.


23.02.2017

Svært god skatteinngang i landet, svakare i Rogaland.

Når mange kommunar nå melder om gode resultat for 2016, er ei viktig forklaring at 2016 var eit svært godt skatteår. Kommunane i Rogaland hadde  svakast skattevekst av fylka i fjor, men dei får likevel del i skatteveksten for landet gjennom inntektsutjamninga.


26.01.2017

Skjønstilskot til språkdeling 2017

Fylkesmannen har fordelt  9,4 mill. kr av skjønsramma for 2017 til sju kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.


27.10.2016

Orientering om skjønstildelinga for 2017

I rammetilskotet til kommunane (kap. 571), jf. Grønt hefte tabell 1-k, er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2017.


26.10.2016

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2015

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2015.


24.10.2016

Bra skattevekst i landet, svakare i Rogaland

Skatteinngangen ved utgangen av september viser ein vekst på 8,2 % for landet, men berre 2,8 % for kommunane i Rogaland.


19.10.2016

Kommuneopplegget for 2017 - tilleggsinformasjon

Vi får spørsmål om nærare spesifikasjon av  ein del element som ligg i kommuneopplegget, dvs. kommunevise beløp for oppgåvekorreksjonane som ligg i vekstberekningane og kor mykje dei ulike satsingane i frie inntekter utgjer for kvar kommune.


18.10.2016

Ny kommunaløkonomisk statistikk

Kommunane kom relativt gunstig ut resultatmessig i 2015, men lånegjelda nærmar seg landsnivået.