Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kommuneøkonomi

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til Statsforvaltaren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir


06.10.2016

Kva betyr statsbudsjettet 2017 for kommuneøkonomien?

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram torsdag 6. oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 2,4 %, mot 2,7 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2016.


19.07.2016

Midlar til kommunale innovasjonsprosjekt 2016

Det er fordelt i alt kr 5 050 000 til innovasjons- og fornyingsprosjekt for 2016, etter søknader frå kommunane.


04.07.2016

Tiltakspakken er vedtatt av Stortinget

Stortinget vedtok 17. juni 2016 ved behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2016 eit øyremerka tilskot til kommunar på Sørlandet og Vestlandet på 400 mill. kroner til vedlikehald og rehabilitering.


13.05.2016

Kommuneproposisjonen for 2017 - hovudpunkt

Kommuneproposisjonen for 2017 blei lagt fram 11. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta


03.05.2016

Likevel brukbart økonomisk resultat i kommunane i 2015

Driftsresultata i kommunane i fylket i 2015 var betre enn landet, til trass for at skatteinngangen var svakare.


26.04.2016

Svakare skatteinngang enn landet i 2015

Kommunane i Rogaland hadde  svakast skattevekst av fylka i fjor, det vanlege har vore større vekst enn landet. Nivået pr. innbyggjar ligg framleis godt over landet, men gjekk ned i 2015. 


22.04.2016

Avtale om nytt inntektssystem i kommunane

I går presenterte regjeringspartia, saman med Venstre, ein avtale om nytt inntektssystem for kommunane.

 


18.03.2016

Skjønsmidlar til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt 2016

Kommunane kan nå søkja om midlar til innovasjons- og fornyingsprosjekt. Søknader må sendast elektronisk og fristen er 6. mai.


18.03.2016

Skjønstilskot til språkdeling 2016

Fylkesmannen har fordelt  8,7 mill. kr av skjønsramma for 2016 til
7 kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.


18.03.2016

Lågare folketilvekst enn landet i 2015

For første gong på mange år aukar folketalet i Rogaland mindre enn landet.