Kommuneøkonomi

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.11.2023

Gjesdal kommune får ein million kroner i tilskot etter steinras

Statsforvaltaren i Rogaland har i dag løyva ein million kroner til Gjesdal kommune til reperasjonsarbeide og rassikring etter steinsraset 16. oktober i år. 


Publisert 06.10.2023

Statsbudsjettet for 2024

Regjeringa la 6. oktober 2023 fram forslag til statsbudsjett for 2024 (Prop. 1S 2023-2024). Vi gir her eit samandrag av kommuneopplegget, viktige lenkjer og nyttige rekneark frå "Grønt hefte" for kommunane i Rogaland.


Publisert 05.07.2023

21 kommunar er framleis grøne kommunar i KS sin analyse

I år er ein av kommunane i Rogaland blitt ein raud kommune i analysen til KS. Dei fleste kommunane er likevel grøne kommunar også i år. Det viser at dei aller fleste kommunane i Rogaland er vurderte til å ha større økonomisk handlingsrom. 


Publisert 19.06.2023

Kvitsøy får 10 millioner kroner til ny skole

Kvitsøy kommune får i juli 2023 en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til ny skole fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunen planlegger for å ha skolen klar til skolestart 2025. 


Publisert 19.06.2023

Forskjellene i kommuneøkonomien øker i Rogaland

De endelige økonomiske nøkkeltallene fra KOSTRA viser at kommunene i Rogaland har klart seg godt i 2022, men at forskjellene øker mellom kommunene. 


Publisert 12.05.2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024 - nokre hovudpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2024 blei lagt fram 11. mai. Her er nokre hovudpunkt og lenkjer til dei aktuelle dokumenta.


Publisert 10.03.2023

Skal nytt garantivedtak til etablert lånegaranti godkjennes?

Når en kommune gjør et nytt vedtak som gjelder forhold ved en etablert lånegaranti, skal det nye vedtaket da godkjennes av statsforvalteren? Kommunal- og distriktsdepartementet har avklart dette i et brev til Statsforvalteren i Rogaland.


Publisert 04.01.2023

9 kommunar i Rogaland blir trekte til saman 422 millionar kroner grunna høge kraftinntekter

Stortinget har vedteke at det skal takast 2,2 milliarder kroner frå rammetilskotet til kommunar og 0,8 milliardar kroner i rammetilskotet frå fylkeskommunar med høge inntekter frå konsesjonskraft i 2023. Kommunal- og distriktsdepartementet har no fastsett fordelinga av trekket mellom kraftkommunane.


Publisert 02.01.2023

628 millioner kroner i koronakompensasjon til kommunene i Rogaland

Regjeringen kunngjorde 23. desember 2022 den endelig fordelingen av koronakompensasjon for 1. halvår 2022 til kommunene. Kommunene i Rogaland har blitt tildelt 628 millioner kroner i kompensasjon for koronarelaterte kostnader. I tillegg er 23,7 millioner kroner fordelt til vaksinasjonsprogrammet. 


Publisert 11.10.2022

Sokndal kommune får 5,8 millionar kroner til flaumsikring

Dersom Sokndal kommune blir ramma av ein 200-årsflaum, blir store delar av sentrum ståande under vatn. Derfor har Statsforvaltaren i Rogaland i dag løyva 5,8 millionar kroner til det vidare arbeidet med å flaumsikra Sokna-elva.