Kommunestruktur

Oppdatert 02.01.2023

Noreg har 356 kommunar. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingslova. 

Statsforvaltaren skal rettleie kommunar, folkevalde og private i spørsmål om inndelingslova og prosessane ved grenseendring og grensefastsetting.

Ved behov kan vi også hjelpe kommunar med å forhandle fram ein avtale om økonomisk oppgjer ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjere lovlegkontroll med budsjettvedtak etter at utgreiing om samanslåing eller deling er sett i gang. 

Vis meir

Internt satsingsområde 

Kommunebilete og kommunedialog er eit internt satsingsområde i embetet i 2022. Det er organisert ei arbeidsgruppe med representantar frå alle avdelingane som arbeider i eit nytt system med å få fram embete sin samla kunnskap om kommunane i Rogaland. 

Denne sida vert også nytta til å legge ut saker og informasjon om kommunestruktur, kommunegrenser og inndelingslova, som til dømes ved spørsmål om grensejusteringar.

Tidlegare har denne sida vert nytta i samband med kommunereforma.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.06.2022

Avgjort: Inga endring av grensa mellom Sandnes og Strand

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt å ikkje endra grensa mellom kommunane Sandnes og Strand. Dermed blir Forsand-delen av Sandnes kommune verande i Sandnes. 


Publisert 23.02.2022

Statsforvaltaren tilrår grensejustering av Forsand-delen av Sandnes

Grensejusteringa kan behandlast etter inndelingslova. Statsforvaltaren i Rogaland tilrår vidare ei grensejustering slik at Forsand-delen av Sandnes blir ein del av Strand kommune.


Publisert 09.02.2022

Innbyggarhøyringa i Forsand-delen av Sandnes: Fleirtalet vil til Strand kommune

Innbyggarane som har svart på innbyggarhøyringa er klar i tilbakemeldinga. 54 prosent ønsker ei grensejustering til nabokommunen Strand.


Publisert 20.12.2021

Analyse av ny kommunestruktur på Nord-Jæren og Haugalandet

Vista Analyse har på oppdrag fra Statsforvalteren i Rogaland utviklet en modell for beregning av økonomiske virkninger av ny kommunestruktur. Modellen kan brukes for byområder i hele landet, og er nå brukt til å lage en overordnet analyse av mulige storkommuner, bestående av fire kommuner på Nord-Jæren og fire kommuner på Haugalandet.


Publisert 21.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


Publisert 06.10.2021

Utgreiing av grensejustering mellom Sandnes og Strand kommunar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statsforvaltaren i Rogaland om å utgreie konsekvensane av ei grensejustering mellom Sandnes kommune og Strand kommune. Grensejusteringa gjeld det området som utgjer tidlegare Forsand kommune. 


Publisert 24.09.2021

Har kommunestruktur noko å sei i arealplanlegginga?

Statsforvaltaren har nyleg skrive samarbeidsavtale med Vista Analyse AS knyta til utfordringar med oppdelt kommunestruktur i byområde. I oppdraget inngår også det å sjå på effektar knyta til arealutviklinga.


Publisert 08.09.2021

Vista Analyse AS utvikler økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur

Statsforvalteren i Rogaland har valgt Vista Analyse AS til å utvikle en økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder. Modellen skal inkludere nettogevinster av å samle byområdet til en felles kommune. Modellen skal kunne brukes på aktuelle byområder i hele landet, men blir i dette prosjektet testet ut på to byområder i Rogaland, byområdet på Nord-Jæren og byområdet på Haugalandet.


Publisert 23.06.2021

Anskaffer økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder

Det er Statsforvalteren i Rogaland som står for anskaffelsen. Formålet er å gi kommunene, i tillegg til Storting og regjering og samfunnet for øvrig, et godt diskusjonsgrunnlag gjennom en modell som klargjør og dokumenterer merkostnader ved et oppdelt byområde, og som i tillegg får fram økonomiske gevinster som kan bli muliggjort ved en struktur der byområdet er samlet i en kommune.


Publisert 07.05.2021

Kommunereformen har ingen sluttdato

De aller fleste tror at kommunereformen er avsluttet og at et endelig punktum ble satt 1. januar 2020, da de nye kommunene ble etablert. Det stemmer ikke. Kommunereformen er inne i sin andre periode, en periode uten sluttdato.