Anskaffer økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder

Det er Statsforvalteren i Rogaland som står for anskaffelsen. Formålet er å gi kommunene, i tillegg til Storting og regjering og samfunnet for øvrig, et godt diskusjonsgrunnlag gjennom en modell som klargjør og dokumenterer merkostnader ved et oppdelt byområde, og som i tillegg får fram økonomiske gevinster som kan bli muliggjort ved en struktur der byområdet er samlet i en kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2021

Kommuneinndelingen skal, innenfor rammene av det nasjonale felleskapet, legge grunnlag for et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en effektiv lokalforvaltning. Kommunene skal være formålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og næringslivet gode og likeverdige tjenester og forvaltning med sikte på en bærekraftig utvikling.

Statsforvalteren vil framskaffe mer kunnskap om flerkommunale byområder, nærmere bestemt byregioner med delt sentertettsted og tilhørende forstads-/pendlingskommuner med høy pendlingsintensitet.

Vi vil få utviklet en økonomisk modell som klargjør og dokumenterer merkostnader ved et slikt oppdelt byområde, og som i tillegg får fram de økonomiske nettogevinstene som kan bli muliggjort ved en struktur der byområdet er samlet i en kommune.

Modellen skal testes ut på to byområder i Rogaland, byområdet på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg) og byområdet på Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio).

Øvre kostnadsramme for prosjektet er totalt 600 000 norske kroner eksklusive mva. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Statsforvalteren finansierer i fellesskap anskaffelsen. Statsforvalteren i Rogaland er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen. KMD har bidratt i utformingen av konkurransegrunnlaget og vil også bidra inn i den videre prosessen.  

Tilbudsfrist er 11. august 2021 (kl. 12). Konkurransegrunnlag, utkast til avtale med bilag ligger tilgjengelig på Doffin.no. Det kom ikke inn noen spørsmål til konkurransen innen fristen 4. august (kl. 12).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.