Analyse av ny kommunestruktur på Nord-Jæren og Haugalandet

Kilde foto: Alexey Topolyanskiy, Unsplash.com

Vista Analyse har på oppdrag fra Statsforvalteren i Rogaland utviklet en modell for beregning av økonomiske virkninger av ny kommunestruktur. Modellen kan brukes for byområder i hele landet, og er nå brukt til å lage en overordnet analyse av mulige storkommuner, bestående av fire kommuner på Nord-Jæren og fire kommuner på Haugalandet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.12.2021

Analysen viser for begge byområdene at det er potensiale for innsparing i den kommunale driften, og at ny storkommune kan øke den regionale verdiskapingen på lang sikt. 

Modellen, som har fått navnet KomSam, anslår relativt sett en større positiv effekt av å samle byområdet på Haugalandet enn på Nord-Jæren, både når det gjelder kommuneøkonomien på kort sikt – og gjennom en sterkere langsiktig vekstimpuls i byområdet.

Oppdrag fra den forrige regjeringen

– Denne modellen er utviklet i samsvar med oppdraget gitt av den forrige regjeringen. Støre-regjeringen har en annen tilnærming til kommunestrukturarbeidet fremover. Det påvirker også oppdraget til Statsforvalteren, sier statsforvalter Bent Høie – og legger til:

– Når det er sagt, må det tilføyes at modellen er både interessant og kan vise seg svært nyttig fremover. Styrken med denne modellen som nå er utviklet, er at den like gjerne kan brukes andre steder, ikke bare i Rogaland. Det var også noe av hensikten da Kommunal- og moderniseringsdepartementet gav oss oppdraget i sommer.

For Nord-Jæren – Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg

Her viser KomSam-modellen at en ny storkommune, bestående av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, vil ha en økning i fri disponibel inntekt på 8,1 millioner kroner i 2022, tilsvarende rundt 31 kroner per innbygger. Dette er en årlig effektivitetsgevinst.

I tillegg kommer den langsiktige virkningen i form av økt vekst. I 2030 er økningen i verdiskapningen i regionen 283 millioner kroner i forhold til en basisprognose. Dette tilsvarer om lag 1 000 kroner per innbygger. I 2040 har den ekstra veksten økt til nesten 500 millioner kroner, eller nesten 1 700 kroner per innbygger. Dette tilsvarer en økning på omtrent 0,2 prosent i bruttoprodukt per innbygger i forhold til basisprognosen.

For Haugalandet – Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio

Her viser KomSam-modellen at en ny storkommune bestående av Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio vil ha en økning i fri disponibel inntekt på 10 millioner kroner i året, tilsvarende i overkant av 100 kroner per innbygger. Dette er en årlig effektivitetsgevinst.

Også veksten i regionen forventes å øke som følge av en slik kommunesammenslåing. I 2030 er økningen i verdiskaping i regionen om lag 125 millioner kroner (1 250 kroner per innbygger) i forhold til en basisprognose. I 2040 har den ekstra veksten økt til over 200 millioner kroner, eller 2 100 kroner per innbygger. Dette tilsvarer en økning på omtrent 0,2–0,3 prosent i bruttoprodukt per innbygger i forhold til basisprognosen.

Webinar kommer på nyåret

Vista Analyse AS har levert den økonomiske modellen, med tilhørende rapporter, i tråd med vårt oppdrag. Se tidligere nyhetssaker for informasjon om bakgrunnen for oppdraget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt økonomisk støtte til arbeidet og har sammen med Statsforvalteren deltatt i dialogen med Vista Analyse.

Statsforvalteren kommer tilbake til et webinar på nyåret der Vista Analyse deltar og der vi gir mer kunnskap om KomSam-modellen, resultatene og potensialet for videre bruk av modellen.

For mer informasjon om KomSam-modellen og resultatene av analysene for de to største byområdene i Rogaland, se vedlagte rapporter. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.