Landbruk og mat

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.01.2023

Landbruks- og matminister Borch til Rogaland

Mandag 30. og tirsdag 31. januar besøker landbruks- og matminister Sandra Borch Rogaland. 


25.01.2023

Kompetanseplan for landbruksforvaltningen i kommunene

Her finn du kompetanseplanen for landbruksforvaltninga i kommunane for 2023.


25.01.2023

Endelege satsar for produksjons- og avløysartilskot er fastsett

Produksjons- og avløysartilskotet for 2022 blir betalt ut 15. februar. Landbruks- og matdepartementet har no fastsett dei endelege tilskotssatsane. 


25.01.2023

Angivelse av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNFR

Statsforvalteren har fått svar på vår henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet om hvordan kapittel 3.8 i veilederen «Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur og frilufts- og reindriftsområder" (LNFR-områder) fra 2020 skal forstås.


24.01.2023

Desse prosjekta blei støtta med klima- og miljøtiltaksmidlar i 2022

Statsforvaltaren hadde 600 000 kr i 2022 til regionale klima- og miljøprosjekt. Midlane blei brukt mellom anna til å sjå på effektar av separering av husdyrgjødsel, og til å innhente gardbrukarane sine erfaringar med vipestriper på jordbruksareal.   


24.01.2023

Kommunar og vaktdistrikt kan no søkje om stimuleringstilskot til veterinærtenester for 2023

Tilskotet skal bidra til å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake områder på dagtid. Frist for å søkje er 5. april 2023.


23.01.2023

Ystepikene er tildelt Spesialitet for Jærsk Havsletteost!

Utmerkinga for dei for å ha utvikla ein ost i særklasse som har ein rustikk utsjånad, og med smak av umami og syrlege undertonar.


23.01.2023

Når problema tårnar seg opp.....

Å driva gard kan vera einsamt arbeid. Dersom problema tårnar seg opp, finst det nokon å snakka med! Ikkje vent med å ta kontakt dersom du kjenner at situasjonen blir for vanskeleg, eller du tenkjer at nokon du kjenner treng hjelp. 


20.01.2023

Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har fått 600 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2023. Frist for å søkje er 15. mars.  


19.01.2023

Utbetaling av midlar til klima- og miljøtiltak

Organisasjonar som har fått tilskot frå klima- og miljøprogrammet kan be om utbetaling via Altinn. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.