Landbruk og mat


29.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Webinar om universell utforming. Sett av datoen!

Hvorfor er universell utforming en viktig kvalitet i samfunnet vårt og hvordan planlegger vi utformingen av et mer inkluderende og bærekraftig samfunn? Dette webinaret tar for seg ulike dimensjoner av universell utforming.


27.09.2023

Plan- og byggesakskonferansen 2023

Årets viktigste møteplass for planleggere, areal- og byggesaksforvaltere i offentlig og privat sektor i Rogaland. 


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffery Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


22.09.2023

Markdag fangvekstar

Måndag 16. oktober inviterer Statsforvaltaren og Norsk landbruksrådgiving til markdag om fangvekstar og miljøtiltak for å minske næringsavrenning til vatn


22.09.2023

Oversikt over tilskotssatsane i RMP 2023

Som følgje av at instruksen for Regionalt miljøprogram no er rullert, omfattar den nå nye tiltak, det er óg gjort endringar av tiltaksklasser og namn. Det har på bakgrunn av dette blitt gjort endringar i tilskotssatsane for fleire av tiltaka. Her er ein oversikt over tilskotssatsane som no gjeld i Rogaland for tiltak omfatta av Regionalt miljøprogram i 2023. 


22.09.2023

Matsmiå 2023

Inspirasjon, møteplass og matfaglige kurs på Utsikten hotell og Kvinesdal videregående skole for lokalmatprodusenter og serveringssteder.


21.09.2023

Velkommen til markdag om fangvekstar 16. oktober

Måndag 16. oktober inviterer Statsforvaltaren og Norsk landbruksrådgiving til markdag om fangvekstar og miljøtiltak for å minske næringsavrenning til vatn.


21.09.2023

Ny GDE-kalkulator

Forskrift om organisk gjødsel regulerer bruk og lagring av husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel kan berre nyttast på areal godkjend som spreieareal , og GDE-kalkulatoren er eit hjelpemiddel for å berekne tal gjødseldyreiningar (GDE) og krav til spreieareal på eit landbruksføretak.


14.09.2023

Samen for å arbeide om godt svinehald i Rogaland

Rogaland har om lag 30 prosent av nasjonale svineproduksjon fordelt på 436 føretak. I regionen er det er hard konkurranse om svinebonden, dette gjeld både mellom slakteriene og mellom veterinærane. Det er ein grunnleggande føresetnad for utvikling av landbruket i regionen at heile næringa er samla om at det ikkje skal konkurrerast på dyrevelferd og dyrehelse. 


13.09.2023

300.000 kroner er gitt i støtte til prosjektet Handtering av kadaver ved krise

Statsforvaltaren i Rogaland har tatt initiativ til oppstart av prosjektet Handtering av kadaver ved krise. Ved ulike hendingar må næring, samfunn, faglag og myndigheit samarbeide for å finne dei beste løysningane


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.