Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.04.2023

Økonomiske midler til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoraret har utlyst midler til utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Kommunene oppfordres til å søke – fristen er 31.05.23 og potten er økt siden i fjor!


Publisert 29.03.2023

Haugesund kommune er Rogaland sin kandidat til jordvernpris 2023

Statsforvalteren i Rogaland meiner Haugesund kommune er ein god kandidat for jordvernprisen 2023. Kommunen har sett jordvern og berekraftig byutvikling høgt på politisk dagsorden, noko som har resultert i at dei har gjort eit aktivt grep i form av tilbakeføring av eit større  jordbruksområde nord for byen som var regulert til utbygging.


Publisert 01.03.2023

Ny nasjonal jordvernstrategi – vårt innspel

Statsforvalteren i Rogaland har gitt innspel til arbeidet med å oppdatere nasjonal jordvernstrategi. Vårt råd er eit skjerpa mål til maksimalt 2000 dekar i året.


Publisert 20.02.2023

Ny nasjonal jordvernstrategi - kom med innspel!

Regjeringa skal før sommaren legge fram ein oppdatert jordvernstrategi, og det blir nå innvitert til å kome med innspel.


Publisert 09.01.2023

Nasjonal jordvernpris 2023 - kandidat frå Rogaland?

Statsforvaltaren ønskjer forslag til kandidatar frå Rogaland som fortener nasjonal jordvernpris 2023.


Publisert 09.01.2023

Bruksstruktur ute av kontroll?

I ei tid med fokus på kostnader i landbruket er det viktig å ta opp eit tema som bruksstruktur. Vi erfarer at det er manglande fokus på bruksstruktur når kommunar skal godkjenne leigekontraktar, og også når det gjeld vurdering av konsesjonssaker ved kjøp av tilleggsjord.


Publisert 09.12.2022

Også landbruket må redusere nedbygginga av matjord

– Landbruket må også ta sin del av ansvaret, sa Sandra Borch på konferansen om jordvern i landbruket som blei arrangert 5. desember. Bodskapen kom også fram av andre innlegg i møtet.  


Publisert 21.11.2022

Invitasjon til nasjonal konferanse «Jordvern i landbruket» 5. desember

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer konferansen «Jordvern i landbruket» måndag 5. desember.


Publisert 14.09.2022

Taktskifte i jordvernet – ryddejobben er i gang

All jordbruksjord som er omdisponert i kommuneplanane er nødvendigvis ikkje bygd ned. No vurderer fleire kommunar å føre tilbake godkjende byggeområde til jordbruksføremål.  


Publisert 14.06.2022

Samordna statleg fråsegn til Klepp kommuneplan 2022 - 2033

Klepp kommune har hatt samfunnsdel med arealstrategi og arealdelen av kommuneplanen 2022 – 2033 til offentleg ettersyn. Statsforvaltaren har kome med ein statleg samordna fråsegn til kommuneplanen. Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsforvaltaren har kome med motsegner til kommuneplanen.