Jordvern

Oppdatert 08.04.2024

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.06.2024

Ny E39 Smiene - Harestad krevjande for jordvernet

Statsforvalteren har i brev av 22.05.2024 gitt uttale til reguleringsplan for E39 Smiene-Harestad. Vi har ein del faglege råd, m.a. om støyrapport, vasshandtering og kontroll av tungmetall. Nytt Tasta-kryss er krevjande ut frå jordvern, og vi stiller spørsmål til om det er nødvendig.


Publisert 30.04.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


Publisert 15.03.2024

Flytting av matjord

12. mars var det jordflyttingsseminar på Gjesdal Bygdahus, arrangert av Gjesdal bondelag, støtta med KMP-midlar frå Statsforvaltaren. 


Publisert 27.02.2024

Tid for planvask i kommunane

Vi går nå inn i ein periode der kommunane skal lage planstrategi for ny kommunestyreperiode, og mange nyvalde politikarar skal ta stilling til utvikling av kommunen. Då bør omgrepet planvask vere eit kjend omgrep.


Publisert 31.01.2024

Kommunane har ansvar for å ta vare på matjorda

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande og landbruks- og matminister Geir Pollestad har sendt brev til alle kommunestyrepolitikarar i Noreg for å gjere merksam på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å byggje ned mindre matjord.


Publisert 25.10.2023

Jordvernkonferansen 2023

På FNs internasjonale jorddag 5.desember, arrangerer NIBIO, Jordvern Norge og Norges Bondelag konferanse om jordvern. Konferansen vil foregå på Ingeniørenes hus i Oslo fra kl. 9:30 til 16:00. Det er også mulig å delta på Teams.


Publisert 22.08.2023

Vi gratulerer Haugesund kommune med Nasjonal jordvernpris 2023

Haugesund kommune blei 21.08.2023 tildelt Nasjonal jordvernpris 2023. Markeringa skjedde på Fagerheim, eit område der kommunen har oppheva områdeplanen for å behalde arealet som jordbruksjord. Kommunen fekk prisen frå statsråd Geir Pollestad, som gav ros til kommunen for å gå føre med eit godt eksempel. 


Publisert 04.07.2023

Ny nasjonal jordvernstrategi med skjerpa mål

Stortinget vedtok 16. juni ny nasjonal jordvernstrategi, i same sak som vedtak om jordbruksoppgjeret. Målet er nå redusert til maksimalt 2000 dekar dyrka jord omdisponert i året.


Publisert 18.04.2023

Økonomiske midler til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoraret har utlyst midler til utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Kommunene oppfordres til å søke – fristen er 31.05.23 og potten er økt siden i fjor!


Publisert 29.03.2023

Haugesund kommune er Rogaland sin kandidat til jordvernpris 2023

Statsforvalteren i Rogaland meiner Haugesund kommune er ein god kandidat for jordvernprisen 2023. Kommunen har sett jordvern og berekraftig byutvikling høgt på politisk dagsorden, noko som har resultert i at dei har gjort eit aktivt grep i form av tilbakeføring av eit større  jordbruksområde nord for byen som var regulert til utbygging.