Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.

Publisert 30.04.2024

Tilskuddsbeløpet er rundt 100 000 kroner, størrelsen kan variere noe. Rammen i statsbudsjettet er økt fra 1,46 mill kr i fjor til 1,85 mill kr i år.

Matsikkerhet og jordvern

Jordvernets betydning for norsk matsikkerhet er forsterket i lys av endret geopolitisk situasjon, bedre kunnskap om konsekvenser av klimaendringer og andre forhold som kan svekke global matproduksjon.

Formål

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. Strategien kan gi langsiktighet ved å tegne et overordna bilde av forholdet mellom utbygging og bevaring av jordbruksområder.

Jordvernstrategier kan være unikt verktøy for å sikre økt lokal kunnskap om arealene og ta smarte valg for matjorda i kommunen når kommuneplaner skal utarbeides.

Innhold i strategien

En kommunal jordvernstrategi bør gjøre rede for hvordan den nasjonale, og eventuelt regionale, jordvernstrategien skal følges opp lokalt i kommunen.

Strategien bør:

  • fastsette ambisjonsnivået i arbeidet med jordvern.
  • vise status og utviklingstrekk, samt påpeke viktige utfordringer i det kommunale jordvernarbeidet.
  • klargjøre hvordan det skal arbeides med utvalgte temaer for å styrke jordvernet.

Herunder for eksempel:

  • fortettingsanalyser
  • jordbruksarealer ute av drift
  • landbrukets egen nedbygging
  • tilbakeføring til LNFR av areal tidligere avsatt til utbyggingsformål  

Kriterier for prioritering av søknadene

Søknadene prioriteres etter følgende kriterier: 

  • Kommuner med stort utbyggingspress på jordbruksareal
  • Kommuner som snart skal rullere kommuneplanen
  • Kommuner med arealer ute av drift

Geografisk spredning på kommunene som søker om tilskudd vil vektlegges ved behov.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.