Landbruk og mat


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

17.06.2021

Sterk satsing på mjølk og grønt

24 rogalandsbønder har fått tilskot til å bygge nye mjølkefjøs og 26 gartnarar vil satse på frukt, bær og grønsaker på friland og i veksthus.


17.06.2021

Digitalt sal av mjølkekvotar

Den nye digitale løysinga for mjølkekvoteordninga blei lansert 25. mars 2021. No er den digitale løysinga operativ og det kan for fyrste gang gjennomførast ei ordinær salsrunde for mjølkekvotar digitalt.


16.06.2021

Innfører tilskot til klimarådgiving på gardsbruk

Nå kan bøndene i Rogaland søkje regionalt miljøtilskot til klimarådgiving. Så langt er det Norsk landbruksrådgiving Rogaland og TINE som tilbyr klimaråd der dei ser på korleis bonden kan redusere sitt klimagassavtrykk, og korleis drifta kan tilpassast klimaendringane.  


16.06.2021

Landbruksbransjen held trykk på dyrevelferd

Kunnskap, trening og meistring er nøkkelord for å bli betre på dyrevelferd. Og nå blir det sett i verk fleire tiltak.


15.06.2021

Samvirkene Inn på tunet Sørlandet og Inn på tunet Norge har fusjonert

Sist torsdag ble nyheten offisielt kunngjort på eiersamling for Inn på tunet Sørlandet SA.


15.06.2021

Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid

Skogselskapet i Rogaland inviterer til klimaseminar «Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid».


11.06.2021

Fagdager om bioenergi på gårdsbruk

Fra høsten 2021 starter en ny serie fagdager om fornybar energi i landbruket fra lokalt trevirke.


11.06.2021

Treng du nokon å snakka med?

Mange i landbruket opplev store vanskar med å få fatt i nok arbeidskraft i år. Stor usikkerheit og auka stress kan føra til at det blir for mykje for nokon. Norsk landbruksrådgiving, NLR tilbyr støtte til dei som treng nokon å snakka med gjennom si HMS-teneste!


10.06.2021

Stor samfunnsøkonomisk nytte av oppskriving av offentlege vegar

Suldal, Tysvær, Vindafjord og Hjelmeland vil ha spesielt stor samfunnsøkonomisk nytte av å oppgradere vegane slik at ein kan køyre med fulle vogntog. Det kjem fram i ny rapport om flaskehalsar for tømmertransport og anna godstransport for Rogaland og Vestland. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.