Landbruk og mat

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

28.06.2022

Kulturlandskapskurs

Saman med Statsforvaltaren i Agder inviterer vi tilsette i landbruksforvaltninga til todagars kulturlandskapskurs i Eigersund. 


28.06.2022

Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om friluftsliv

Visste du at over 650 km turstiar i Rogaland får regionalt miljøtilskot? Nå rullerer vi Regionalt miljøprogram i Rogaland, og ny kabal for 66 millionar kroner skal leggast. Saman med Rogaland bondelag og Rogaland fylkeskommune inviterer vi til digitalt temamøte om friluftsliv. Her tek vi opp sentrale problemstillingar kring beiting og turfolk, og du kan nytte høvet til å gi innspel.


24.06.2022

Store beiteskadar av hjort i skog

Ny rapport frå NIBIO viser store skader både i plantefelt og yngre produksjonsskog. I tillegg kjem store skadar på eng. Summen blir store økonomiske tap for grunneigarane.


23.06.2022

Siddisen som blei ein av Noregs beste ystarar

Vegard Larsen NRK Drivkraft har intervjua gründeren bak Stavanger ysteri på Storhaug. Høyr intervjuet, og la deg bli inspirert av den kunnskapsrike ystaren Lise Brunborg som har mastergrad i ostevitenskap.


22.06.2022

Korleis er utviklinga for dei bevaringsverdige husdyrrasane?

NIBIO har publisert nøkkeltala for 2021 frå Norsk genressurssenter. Framleis er interessa for bruk av bevaringsverdige storferasar stor i ammekubesetningar. Populasjonen for sau har mindre endringar, kun to rasar har hatt ein nedgang.


21.06.2022

Rekordmange lokalmatprodusentar på Gladmat 29. juni- 2. juli

Nå er det berre ei veke til det brakar laust i Stavanger med ein frisk og fresh Gladmat-festival. To år med corona er gløymt, og folk er klare for matopplevingar i særklasse og festivitas.


20.06.2022

Betydeleg investeringsvilje i landbruket - 2022 intet unntak

Fredag i sist veke var det dialogmøte i landbrukspartnarskapet der Innovasjon Norge la fram status for bruk av investeringsmidlane. Rekruttering var også på dagsorden.


17.06.2022

Nytt økologiregelverk gjeldende fra 25. juni 2022

Økologisk matproduksjon reguleres gjennom norsk lov, og er basert på et felles europeisk regelverk. EU-regelverket er blitt endret, og er nå tatt inn i EØS-avtalen.


15.06.2022

Vil du jobbe med skog og næringsutvikling – vi har jobb til deg!

Vi ser etter deg som har interesse for skog- og utmarksressursar, og som vil vere med og utvikle skogbruket i Rogaland. Skogen er eit viktig bidrag inn i det grøne skiftet!


15.06.2022

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2022

Rogaland har 66,4 millionar kroner til regionalt miljøtilskot i 2022. Oversikt over dei ulike tilskotsordningane med vilkår og skjøtselsråd finn du her.  


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.