Landbruk og mat


16.05.2024

Kontroll av kraftfôrbaserte produksjonar for 2023 er i gang

Statsforvaltaren har ansvar for å føre kontroll med at husdyrkonsesjonsregelverket blir overheldt. Vi gjennomfører no kontroll av produksjonen i 2023.


15.05.2024

Webinar om metodar for avfukting i veksthus

Alle interesserte er invitert til webinar om avfuktingsmetodar i veksthus 29. mai kl. 12.00-14.30. 


13.05.2024

Delprosjektleder for Hålandsvatnet ansatt i fylkeskommunen

Annika Lie startet hos Rogaland fylkeskommune i april og skal lede delprosjektet Innsjøinterne tiltak tilknyttet Hålandsvatnet.


06.05.2024

Avskoginga i Rogaland held fram

Skogbruket i Rogaland står overfor ei stor utfordring med skogareal som ikkje blir planta til etter hogst. Våre kontrollar 3 år etter hogst viser at 50 prosent av hogstarealet blir avskoga eller er utan aktive tiltak for ny skogproduksjon.


03.05.2024

Desse prosjekta fekk støtte med klima- og miljøtiltaksmiddel i 2024

Statsforvaltaren har løyvd middel til 11 ulike prosjekt som skal bidra til å løyse klima- og miljøutfordringane i Rogaland.


03.05.2024

17,5% auke i produksjons- og avløysartilskot i 2023

Sjølv om talet på  landbruksføretak som søkte om produksjons- og avløysartilskot falt til litt under 4000 i 2023, auka utbetalingane med 17,5% mot året før i Rogaland.


03.05.2024

Har kommunane i Rogaland kontroll på oppfølging av driveplikta?

Statsforvaltaren i Rogaland har gjennomført ei spørje-undersøking hjå kommunal landbruksforvaltning om ulike tilhøve innanfor forvaltning av regelverket i jordlova, med særleg fokus på oppfølging av driveplikta.


03.05.2024

Dyrehelserapporten 2023 viser at samarbeid gir resultater

Dyrehelserapporten 2023 - den femte i rekken, slår fast at dyrehelsen i Norge er i verdenstoppen, men at vi må være på vakt for både «nye og «gamle» farer.


30.04.2024

Høring av endringer i konsesjonsloven

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endring av konsesjonsloven. Høringen er sendt til en rekke etater og organisasjoner samt alle kommunene, men det er en åpen digital høring, med mulighet for alle til å sende høringsinnspill.


30.04.2024

Søk tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.