Landbruk og mat


Endra 09.12.2021

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

14.01.2022

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2022 OBB - organisert beitebruk

Det er viktig at beitelaga belyser behova gjennom å søkje om tilskot etter dei behova som er ute i beiteområdet. Søknadane og rapportering blir elektronisk behandla, og det er gjennom søknad om tilskot behova for investeringstilskot blir belyst. Rogaland har eit lite kronebeløp (400.000 kroner) til fordeling. Dette er om lag på nivå med 2020, og noko meir enn i fjor. Statsforvaltaren i Rogaland melder i frå om at vi har eit auka behov for midlar til tilskot til investeringar i beiteområda som er i bruk gjennom organisert beitebruk (OBB). Vi er eit av dei store beitefylka, med stor aktivitet i beitelaga, men likevel er tilskotspotten ein av dei minste.


12.01.2022

250 millionar kr til Klimasats i 2022 – bli med på digitalt inspirasjonsmøte 14. januar

Søknadsfristen 15. februar for Klimasats-midlar nærmar seg. Her kan kommunane søke tilskot til mange ulike klimatiltak. Klimapartnere inviterer alle kommunane i Rogaland til digitalt inspirasjonsmøte fredag 14. januar. På møtet presenterer ei rekke kommunar ulike klimasatsprosjekt. 


10.01.2022

Har du lyst å satse på reiseliv?

Bli med på webinar 12.01.22 kl 18:00 for å bli inspirert. Tre reiselivsbedrifter fra Ryfylke; The Bolder, FjordExpedition og Kleppa Gard & Glamping vil fortelle historien om reisa si så langt.


07.01.2022

Webinar om kvifor og korleis rapportere juletresalet til VSOP

Vil du vite meir om VSOP eller er usikker på korleis du rapportere inn tala? Den 1. februar får du ei kort innføring i kva VSOP er og korleis du rapporterer inn salet ditt. Webinaret er arrangert i samarbeid med Rogaland juletre.


06.01.2022

Tre søknader om erstatning etter utbrot av fugleinfluensa

Etter utbrotet av fugleinfluensa i november i fjor har Statsforvaltaren motteke tre søknader om erstatning etter offentlege pålegg. Søknadene er innvilga, og dei tre søkarane har fått fyrste delutbetaling. 


04.01.2022

Ønsker du å starte med Inn på tunet?

Et digitalt kurs over fire kvelder for deg som ønsker å starte med Inn på tunet (IPT).


03.01.2022

Det er tid for rapportering av juletresalet

Alt sal av juletre skal rapporterast til virkesdatabasen. Juletreprodusenten må sjølv rapportere sal av tre som har gått direkte til ein kunde. Sel du via grossist er det grossisten som melder inn trea.


23.12.2021

Nye reglar om landbrukseigedomar i dødsbu

Det er innført nye reglar om landbrukseigedomar i dødsbu i arvelova som inneber nye oppgåver til kommunane.


16.12.2021

Dreneringstiltak i Rogaland 2021

Årsnedbøren i Rogaland er berekna å auka med om lag 10 prosent dei næraste 50 til 100 åra. Ein forventar auka nedbør med auka intensitet og hyppigheit gjennom heile året. Statsforvaltaren ønskjer difor at fleire søkjer om tilskot til drenering.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.