Landbruk og mat

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

06.12.2022

Saman for eit reinare Hålandsvatn

Planlegginga er godt i gang for ei auka innsats rundt Hålandsvatnet i dei neste tre årene!


05.12.2022

Tillegshøyring kommuneplan Sandnes 2023-2038

Sandnes kommune har ei tilleggshøyring i samband med kommuneplanen på offentleg ettersyn, og Statsforvaltaren i Rogaland har gitt høyringsuttale.


01.12.2022

Økt salg av lokalmat også i 2022

Lokalmatprodusentene har hatt store utfordringer de siste årene, men til tross for dette har salget økt fra 11,2 milliarder til 11,5 milliarder fra 2021 til 2022.


01.12.2022

Vestlandsambassadørar til Berlin

Messa Internationale Grüne Woche vert arrangert frå 20.-29. januar 2023. Dei norske deltakarane er valt. Dette vert det glimrande reklame av for Noreg og Vestlandet.


01.12.2022

Meir beitebasert storfekjøtt av høg kvalitet med norske landrasar

Norske landrasar er ikkje berre ei nøysam lita mjølkeku, men og gode beitenyterar som kan levere ekstra smaksrikt og marmorert kjøt.


29.11.2022

Samling for beitelaga i Rogaland

Vi ønskjer velkomen til beitelagsamling. Her blir det tid til å treffe folk, ha faglege diskusjonar og få fagleg påfyll.  


25.11.2022

Opent møte om faggrunnlag for revisjon av gjødselvareregelverket

Velkomen til opent kveldsmøte 1. desember kl. 19.30 om oppdatert faggrunnlag for revisjon av gjødselvareforskrifta. 


25.11.2022

Ny rapport med faggrunnlag for gjødselvareforskrifta

I eit nytt arbeid med faggrunnlaget for gjødselvareforskrifta har det blitt sett på avlingsnivå og fosforbalansar i Rogaland, utvikling av fosfortal i jord og potensialet for å endre fosforinnhaldet i kraftfôr. Det er foreslått ulike tiltak for å redusere fosforutsleppet frå storfeproduksjonen i Rogaland.


25.11.2022

Redusert kjøpekraft eller korona-effektens adjø?

Ny prognose fra Totalmarked kjøtt og egg er klar. Markedsregulator forventer redusert salg av kjøtt til neste år, og tror tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter vil bringe eggmarkedet i balanse i 2023. 


24.11.2022

Hald av 20. mars til Landbrukskonferansen 2023!

Landbrukskonferansen er eit viktig møteplass for alle som vil bidra til eit framtidsretta og berekraftig landbruk i Rogaland.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.