Landbruk og mat


22.09.2023

Markdag fangvekstar

Måndag 16. oktober inviterer Statsforvaltaren og Norsk landbruksrådgiving til markdag om fangvekstar og miljøtiltak for å minske næringsavrenning til vatn


22.09.2023

Oversikt over tilskotssatsane i RMP 2023

Som følgje av at instruksen for Regionalt miljøprogram no er rullert, omfattar den nå nye tiltak, det er óg gjort endringar av tiltaksklasser og namn. Det har på bakgrunn av dette blitt gjort endringar i tilskotssatsane for fleire av tiltaka. Her er ein oversikt over tilskotssatsane som no gjeld i Rogaland for tiltak omfatta av Regionalt miljøprogram i 2023. 


22.09.2023

Matsmiå 2023

Inspirasjon, møteplass og matfaglige kurs på Utsikten hotell og Kvinesdal videregående skole for lokalmatprodusenter og serveringssteder.


21.09.2023

Velkommen til markdag om fangvekstar 16. oktober

Måndag 16. oktober inviterer Statsforvaltaren og Norsk landbruksrådgiving til markdag om fangvekstar og miljøtiltak for å minske næringsavrenning til vatn.


21.09.2023

Ny GDE-kalkulator

Forskrift om organisk gjødsel regulerer bruk og lagring av husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel kan berre nyttast på areal godkjend som spreieareal , og GDE-kalkulatoren er eit hjelpemiddel for å berekne tal gjødseldyreiningar (GDE) og krav til spreieareal på eit landbruksføretak.


14.09.2023

Samen for å arbeide om godt svinehald i Rogaland

Rogaland har om lag 30 prosent av nasjonale svineproduksjon fordelt på 436 føretak. I regionen er det er hard konkurranse om svinebonden, dette gjeld både mellom slakteriene og mellom veterinærane. Det er ein grunnleggande føresetnad for utvikling av landbruket i regionen at heile næringa er samla om at det ikkje skal konkurrerast på dyrevelferd og dyrehelse. 


13.09.2023

300.000 kroner er gitt i støtte til prosjektet Handtering av kadaver ved krise

Statsforvaltaren i Rogaland har tatt initiativ til oppstart av prosjektet Handtering av kadaver ved krise. Ved ulike hendingar må næring, samfunn, faglag og myndigheit samarbeide for å finne dei beste løysningane


13.09.2023

Frå 15. september kan du søkje regionalt miljøtilskot for 2023!

Har du bratt jordbruksareal, driv skjøtsel av kystlynghei, vedlikehald av turstiar i jordbrukslandskapet, eller har du spreidd husdyrgjødsla med miljøvenleg spreieteknikk? Då kan du søkje regionalt miljøtilskot. Hugs søknadsfristen 15. oktober!


13.09.2023

Sau og lam heim frå fjellet

Haustens berekraftseventyr er i gong, og beitelag har henta, eller hentar no sauene ned frå fjellet. Beitelag i Rogaland har omlag 60 000 sauer på utmarksbeiter. Beitelaga som er registrert i Rogaland kan søke om tilskot til organisert beitebruk. Søknadens fristen er 15. november.


13.09.2023

Webinarserie om småskala grønnsaksproduksjon

Norsk landbruksrådgiving inviterer til 7 webinarer for småskala økologisk grønnsaksdyrking med direkte omsetning. Oppstart 17.oktober.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Landbruk og mat i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland si landbruksavdelingen har som hovudoppgåve å syte for at nasjonal landbrukspolitikk blir kjend og sett i verk i fylket. Det betyr at vi arbeider for at dei fire hovudmåla i nasjonal landbrukspolitikk skal nås i Rogaland; Matsikkerheit og beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraftig landbruk med lågare utslepp av klimagassar. Med 20 – 30 prosent av matproduksjonen i Norge og ei årleg verdiskaping på nær 6 milliardar kroner, har Rogaland ein viktig posisjon i norsk landbruk. Denne posisjonen arbeider landbruksavdelinga for skal styrkast og utviklast vidare.