Statistikk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.02.2023

Kommuneark frå spørjeundersøking i landbruket

Heile 40 prosent av bøndene i Rogaland svarte på ei spørjeundersøking dei fekk tilsendt i oktober 2022. Dei mest sentrale spørsmåla gjekk på kva produksjonar føretaka har i dag, og kva bøndene sjølve trur det er av produksjonar på garden om 15 år. Resultata har fått stor merksemd i media.


Publisert 18.09.2017

Rogaland er fylket med mest innmarksbeite

NIBIO har no kome med Arealbarometer for Rogaland. Det viser at omlag 95 % av jordbruksarealet i Rogaland blir nytta til grovfôrproduksjon og innmarksbeite. Ein stor del av verdiskapinga i fylket kjem difor frå ulike husdyrproduksjonar basert på bruk av gras og innmarksbeite.


Publisert 07.04.2017

Ny oversikt over landbruksproduksjonane i Rogaland

Lurer du på kor mykje mjølk, eller kor mange kilo egg som blir produsert i Rogaland? Fylkesmannen har sett saman statistikk som viser omfanget av landbruksproduksjonen i fylket.


Publisert 04.12.2015

Desidert størst i Noreg

Rogaland ER Matfylket i Noreg. Det blir stadfesta i ein ny publikasjon om matproduksjonen i fylket.


Publisert 30.11.2015

Faktaark om kommunane i Rogaland

Her finn du faktaark om landbruket i dei ulike kommunane i Rogaland. Faktaarka er laga av Fylkesmannen i Rogaland ut i frå m.a. søknad om produksjonstilskot.