Miljøtiltak


Publisert 09.12.2021

11 grøne millionar til miljøtiltak for Rogalandbruket 2021

Kommunane i Rogaland har løyvd 11 millionar kroner til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i 2021, fordelt på 256 søknader. Desse midlane har gått til tiltak for kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne, friluftsliv, fjerning av piggtråd og reduksjon av ureining i luft og vatn.


Publisert 07.07.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 


Publisert 01.07.2021

Styrker satsinga på gjødsellager

Auka tilskotssats og heving av øvre grense for tilskot, er to av grepa staten har gjort for å stimulere til bygging av fleire gjødsellager. Det er gode nyhende for husdyrfylket Rogaland. 


Publisert 01.07.2021

Regionalt miljøtilskot 2021

I 2021 har Rogaland 45,7 millionar kroner til jordbruksføretak som gjer miljøtiltak på si driftseining. I år kan alle bønder i Rogaland søke tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing, og det er innført tilskot til klimarådgiving. 


Publisert 22.06.2021

Vil halde fram med Frivillige tiltak i landbruket

Sidan 2004 har kommunane på Jæren samarbeidd om å motivere bønder til felles innsats for Jærvassdraga gjennom prosjektet Frivillige tiltak i landbruket. No er eigarkommunane bedne om å gjere prosjektet om til faste stillingar.  


Publisert 28.05.2021, Sist endra 02.06.2021

Jordbruket leverer på klima og miljø

Om lag 35 prosent av støtta til norsk jordbruk går til klima- og miljøtiltak. Det gjeld arealbruk, kulturlandskap, vassdrag, naturmangfald, energi og reduserte klimautslepp. Både i Norge og EU er klima og miljø viktige prioriteringar i forhandlingar om landbrukspolitikken som føregår i vår.


Publisert 11.05.2021

Rogaland sine to kandidatar til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021

Norsk Kulturarv har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet invitert alle fylka til finna verdige kandidatar til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.


Publisert 07.05.2021

Stor interesse for å fjerna piggtråd

Tala frå saksbehandlingssystemet, Agros, viser ei stor interesse hjå bønder som ynskjer å fjerna piggtråd i 2021. Dette er førebelse tal for motteke søknadar, men ordninga held fram til 31.12.2021. 


Publisert 13.04.2021

Kven er Rogaland sin kandidat til Nasjonal kulturlandskapspris 2021?

Har du gode forslag kan du senda dei til Statsforvaltaren før 23. april. Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Stiftelsen Norsk Kulturarv samarbeider årleg om tildeling av Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.


Publisert 09.04.2021

NIBIO presenterer konsekvensar av nytt gjødselregelverk

NIBIO har nyleg vurdert konsekvensane av ei eventuell innstramming av gjødselregelverket. Torsdag 22. april presenterer dei rapporten som ligg bak. Presentasjonen blir open for alle interesserte i Rogaland, men krev påmelding.