Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.06.2024

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2024

Her finn du oversikt over dei ulike regionale miljøtilskota jordbruksføretak kan søkje på i Rogaland i 2024. 


Publisert 26.02.2024

Dette må du hugsa for å motta tilskot for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel

Hugs at det er innført krav om at det maksimalt kan spreiiast 6 tonn per dekar (inkludert vatn) per gjødsling, og at siste spreiiedato er 10. august. 


Publisert 02.02.2024

Endeleg satsar for regionalt miljøtilskot 2023

Statsforvaltaren har i samråd med styringsgruppa for Regionalt miljøprogram og SMIL fastsett dei endelege satsane for regionalt miljøtilskot i 2023.


Publisert 26.10.2023

Hugs søknadsfrist for tilskot til organisert beitebruk 15. november

Beitelaga i Rogaland kan søke regionalt miljøtilskot(RMP) om tilskot til organisert beitebruk (OBB). Søknadsfristen er 15. november. Tilskotet skal gå til arbeid med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.


Publisert 18.10.2023

Utvida søknadsfrist for regionalt miljøtilskot

Fristen for å søke regionalt miljøtilskot er utvida til 29. oktober. Årsaka er tekniske problem med søknadssystemet. 


Publisert 22.09.2023

Oversikt over tilskotssatsane i RMP 2023

Som følgje av at instruksen for Regionalt miljøprogram no er rullert, omfattar den nå nye tiltak, det er óg gjort endringar av tiltaksklasser og namn. Det har på bakgrunn av dette blitt gjort endringar i tilskotssatsane for fleire av tiltaka. Her er ein oversikt over tilskotssatsane som no gjeld i Rogaland for tiltak omfatta av Regionalt miljøprogram i 2023. 


Publisert 13.09.2023

Frå 15. september kan du søkje regionalt miljøtilskot for 2023!

Har du bratt jordbruksareal, driv skjøtsel av kystlynghei, vedlikehald av turstiar i jordbrukslandskapet, eller har du spreidd husdyrgjødsla med miljøvenleg spreieteknikk? Då kan du søkje regionalt miljøtilskot. Hugs søknadsfristen 15. oktober!


Publisert 23.06.2023

Vilkår for å få regionalt miljøtilskot

Her får du oversikt over generelle reglar og vilkår for å få regionalt miljøtilskot i Rogaland. 


Publisert 22.06.2023

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2023

Her finn du oversikt over dei ulike regionale miljøtilskota jordbruksføretak kan søkje på i Rogaland i 2023.   


Publisert 24.04.2023

Ny forskrift om regional miljøtilskot i Rogaland

Rulleringa av Regionalt miljøprogram er avslutta, og ny forskrift er på plass. Frå og med 2023 kan bøndene i Rogaland søkje på tre nye tiltak, tilskot til bruk av biokol, tilskot til fangvekst som underkultur og tilskot til brenning av kystlynghei. Dei "gamle" ordninga er også ført vidare.