Endeleg satsar for regionalt miljøtilskot 2023

Statsforvaltaren har i samråd med styringsgruppa for Regionalt miljøprogram og SMIL fastsett dei endelege satsane for regionalt miljøtilskot i 2023.

Publisert 02.02.2024

Dei økonomisk rammene for Regionalt miljøprogram var for søknadsomgangen 2023 på 79,4 millionar. Justering av satsane gjer at 99% av dei økonomiske ramane for RMP blir brukt opp i søknadsomgangen 2023, forbruk av totalramma ble på 78 375 449,-. I bunnen av denne artiklen kan du sjå dei endelege satsane fastset av styringsgruppa i RMP og SMIL for søknadsomgangen 2023.

Utbetaling

I søknadsomgangen 2023 har kommunane førebels godkjende 2017 søknadar om regionalt miljøtilskot i Rogaland. Landbruksdirektoratet utbetaler tilskotet 14. mars 2024. Det blir ikkje sendt ut tilskotsbrev på papir, men søkjarar finn vedtaksbrevet i "Min meldingsboks" i Altinn. Søkjarane får varsel om brevet på e-post eller SMS.  

Klage på vedtak om utbetaling

Søkjarar som vil klage på vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot må gjere det innan tre veker frå tilskotsbrevet er mottatt. Klagen skal dei rette mot sin kommunen. Dersom kommunen ikkje tek klagen til følgje, går saka vidare til Statsforvaltaren som er klageinstans for vedtak fatta av kommunen. 

Endeleg satsar RMP søknadsomgangen 2023

Tabell 1: Oversikt over RMP tiltak og dei endelege satsane fastset av styringsgruppa i RMP og SMIL

Tiltak

Endeleg sats

Drift av bratt areal

 

-        Fulldyrka og overflatedyrka (1:5 og 1:3)

177 kr per dekar

-        Innmarksbeite (1:5 og 1:3)

157 kr per dekar

Beiting av verdifull jordbrukslandskap i innmark

 

 

500 kr per dekar

Slått av slåttemyr eller slåttemark

 

 

2000 kr per dekar

Beiting av kystlynghei

 

-        Svært viktig (A-lokalitet)

70 kr per dekar

-        Viktig (B-lokalitet)

40 kr per dekar

-        Lokalt viktig (C-lokalitet)

10 kr per dekar

Brenning av kystlynghei

 

 

400 kr per dekar

Skjøtsel av biologisk verdifull areal

 

 

300 kr per dekar

Skjøtsel av trua naturtypar

 

 

300 kr per dekar

Skjøtsel av styvingstre

 

 

600 kr per tre ved styving

Soner for pollinerande insekt

 

 

50 kr per meter

Tilrettelegging av hekke- og beiteområda for fugl

 

-        Høg tilrettelegging (vipestripe)

900 kr per dekar

-        Låg tilrettelegging

500 kr per dekar

Skjøtsel av automatisk freda kulturminne

 

 

100 kr per dekar

Skjøtsel av enkeltståande automatisk freda kulturminne

 

 

500 kr per gravminne

Drift av seter

 

-        4 veker

80 000 per seter

-        6 veker

120 000 per seter

Vedlikehald av turstiar i jordbrukslandskapet

 

 

9 kr per meter

Fangvekstar som underkultur

 

 

300 kr per dekar

Fangvekstar sådd etter hausting

 

 

300 kr per dekar

Grasdekt sone i åker

 

-        Korn

35 kr per meter

-        Potet/grønsaker

55 kr per meter

Kantsone i eng

 

-        Prioriterte områder

21 kr per meter

-        Andre områder

10 kr per meter

Grasdekt vassvegar og grasstripe i åker

 

-        Korn

30 kr per meter

-        Potet/grønsaker

50 kr per meter

Miljøavtale

 

-        Trinn 1

100 kr per dekar

-        Trinn 2

95 kr per dekar

Nedfelling av husdyrgjødsel

 

 

85 kr per dekar

Nedlegging av husdyrgjødsel

 

 

85 kr per dekar

Spreiing av husdyrgjødsel med tilføringsslange

 

 

57 kr per dekar

Spreiing av biokol

 

 

15 kr per kg

Klimarådgiving

 

-        To-til-ein

8000 kr

-        Ein-til-ein

6000 kr

-        Grupperådgiving

2000 kr

Drift av beitelag

 

 

25 kr per dyr

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.