Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.02.2023

Endelege satsar for regionalt miljøtilskot 2022

Statsforvaltaren har i samråd med styringsgruppa for Regionalt miljøprogram og SMIL fastsett dei endelege satsane for regionalt miljøtilskot i 2022. 


Publisert 30.01.2023

Høyring av Regionalt miljøprogram i Rogaland 2023–2026

Regionalt miljøprogram gir føringar for regionalt miljøtilskot i jordbruket. Ny programperiode er 2023–2026, og Statsforvaltaren legg utkast til nytt miljøprogram for Rogaland med tilhøyrande forskrift ut til open høyring. 


Publisert 31.10.2022

Hugs søknadsfristen 15. november for tilskot til organisert beitebruk

Beitelaga i Rogaland kan søke regionalt miljøtilskot (RMP) om tilskot til organisert beitebruk. Søknadsfristen er 15. november. Tilskotet skal gå til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.


Publisert 20.09.2022

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2022

Rogaland har 66,4 millionar kroner til regionalt miljøtilskot i 2022. Oversikt over dei ulike tilskotsordningane med vilkår og skjøtselsråd finn du her.  


Publisert 15.09.2022

Frå 15. september kan du søkje regionalt miljøtilskot

Tenkt å søkje tilskot til skjøtsel av bratt areal, turstiar, kystlynghei, miljøvenleg gjødselspreiing mv.? 15. september opnar søknadsportalen for regionalt miljøtilskot, og siste søknadsfrist er 15. oktober.


Publisert 14.09.2022

Regionalt miljøtilskot til bruk av biokol?

Skal bøndene i Rogaland få regionalt miljøtilskot til bruk av biokol? Det er eit av spørsmåla vi må ta stilling til i rulleringa av Regionalt miljøprogram. Vil du lære meir om biokol kan du bli med på digitalt temamøte 20. september.


Publisert 12.07.2022

Rulleringa av Regionalt miljøprogram i Rogaland har starta

Ny kabal for 66 millionar kroner i regionalt miljøtilskot skal leggast i 2022. Regionalt miljøprogram skal treffe miljøutfordringane i Rogaland, og Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland bondelag, Rogaland bonde- og småbrukarlag skal i fellesskap velje ut kva slags miljøtilskot som skal gjelde i fylket.


Publisert 06.07.2022

Kraftig auke i regionalt miljøtilskot

20,7 millionar kroner i auka ramme for Regionalt miljøprogram i Rogaland blei resultatet i årets jordbruksoppgjer. Dermed kan bønder i fylket søke regionalt miljøtilskot for til saman 66,4 millionar kroner i søknadsomgangen 2022.


Publisert 15.06.2022

Opent møte om gjødselressursane i Rogaland 22. juni

Vi står framfor ny programperiode for Regionalt miljøprogram i Rogaland, og kabalen for 66 millionar kroner til miljøtiltak skal leggast på nytt. Vi inviterer til innspelsmøte om kvart miljøtema, og først ut er gjødselressursane i Rogaland. Kva virkemidlar skal til for mest mogleg næringsutnytting og næringsutvikling? Bli med på temamøte 22. juni, digitalt på Teams.  


Publisert 11.03.2022

Regionalt miljøtilskot blir utbetalt 11. mars

Fredag 11. mars blir regionalt miljøtilskot utbetalt til 1871 føretak og 45 beitelag i Rogaland. Søkjarane har fått utbetalingsbrev i Altinn, og vi anbefaler dei å lese det.