Oversikt over tilskotssatsane i RMP 2023

Som følgje av at instruksen for Regionalt miljøprogram no er rullert, omfattar den nå nye tiltak, det er óg gjort endringar av tiltaksklasser og namn. Det har på bakgrunn av dette blitt gjort endringar i tilskotssatsane for fleire av tiltaka. Her er ein oversikt over tilskotssatsane som no gjeld i Rogaland for tiltak omfatta av Regionalt miljøprogram i 2023. 

Publisert 22.09.2023

Her er ein samla oversikt over tilskotssatsane for tiltaka i regionalt miljøprogram som gjeld i Rogaland for 2023.

 

Tiltak

Tilskotssats

Kommentar

Kulturlandskap

§ 4. Drift av bratt areal

150 kr per dekar for fulldyrka eller overflatedyrka

130 kr per dekar for innmarksbeite

 

§ 5. Drift av beitelag

25 kr per dyr

 

§ 6. Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

500 kr per dekar

Gjeld berre:

Suldal kommune

-       Litlehamar

-       Klungtveit

-       Mokleiv

-       Lali

-       Hamrebø

Lysefjorden

-       Jordbruksareal øst for Lysefjordbrua

Bjerkreim kommune

-       Dyrskog ved Ørsdalsvatnet

 

Biologisk mangfald

§ 7. Slått av slåttemyr og slåttemark

2000 kr per dekar

 

§ 8. Beiting av kystlynghei

DN-handbok 13

NiN

 

Tilskotstak:

60 000 kr per føretak

Svært viktig (A)

Svært høg kvalitet

60 kr per dekar

Viktig (B)

Høg kvalitet

40 kr per dekar

Lokal viktig (C)

Moderat kvalitet

10 kr per dekar

§ 9. Brenning av kystlynghei

400 kr per dekar

Tilskotstak:

60 000 kr per føretak

 

Gis som et tillegg til tilskot for §8 beiting av kytslynghei

§ 10. Skjøtsel av biologisk verdifulle areal

300 kr per dekar

Tilskotstak:

50 000 kr per føretak

§ 11. Skjøtsel av trua naturtypar

300 kr per dekar

Tilskotstak:

50 000 kr per føretak

§ 12. Skjøtsel av styvingstre

600 kr per tre ved styving

 

§ 13.Soner for pollinerande insekt

50 kr per meter

Tilskotstak:

10 000 kr per føretak

§ 14. Tilrettelegging av hekke- og beiteområde for fugl

900 kr per dekar ved høg tilrettelegging

500 kr per dekar ved låg tilrettelegging

 

 

Kulturminne og kulturmiljø

§ 15. Drift av seter

80 000 kr per seter for fire veker seterdrift

100 000 kr per seter for seks veker seterdrift

 

§ 16. Skjøtsel av automatisk freda kulturminne

100 kr per dekar

 

§ 17. Skjøtsel av enkeltståande automatisk freda kulturminne

500 kr per gravminne

Minimum 3 enkeltminne

 

Friluftsliv

§ 18.Vedlikehald av turstiar i jordbrukslandskapet

7 kr per meter

 

 

Minske næringsavrenning til vatn

§ 19.Grasdekt kantsone i åker

30 kr per meter i korn

50 kr per meter i potet/grønsaker

 

§ 20.Kantsone i eng

9 kr per meter

20 kr per meter i prioriterte område

Prioriterte områda er areal i Haugaland vannområde og Jæren vannområde

§ 21.Grasdekte vassvegar og grasstriper i åker

30 kr per meter i korn

50 kr per meter i potet/grønsaker

 

 

Minske utslepp til luft

§ 22.Nedfelling av husdyrgjødsel

80 kr per dekar

 

§ 23.Nedlegging av husdyrgjødsel

80 kr per dekar

 

§ 24.Spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange

50 kr per dekar

Gis som eit tillegg til tilskot for §22 nedfelling av husdyrgjødsel eller §23 nedlegging av husdyrgjødsel

 

Jord og jordhelse

§ 25.Fangvekstar som underkultur

300 kr per dekar

 

§ 26.Fangvekstar sådd etter hausting

300 kr per dekar

 

§ 27.Spreiing av biokol

15 kr per kg

 

 

Miljøavtale og klimarådgiving

§ 28.Miljøavtale

100 kr per dekar i trinn 1

90 kr per dekar i trinn 2

Trinn 1:

-       Orrevassdraget, vest for Bryne

Trinn 2:

-       Skjoldafjorden

-       Håelva utanom Tveråna

§ 29.Klimarådgiving

8000 kr for to-til-ein rådgiving

6000 kr for ein-til-ein rådgiving

2000 kr for grupperådgiving

Klimarådgiving blir gitt av Tine og NLR

 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.