Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.09.2021

Tilskot til organisert beitebruk. Søknadsfristen er 15. november

Beitelaga i Rogaland kan søke regionalt miljøtilskot (RMP) om tilskot til organisert beitebruk. Søknadsfristen er 15. november. Tilskotet skal gå til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Her er lenke til informasjon og søknadskjema hos Landbruksdirektoratet. 


Publisert 16.09.2021

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland

Frå 15. september kan du som er bonde søkje regionalt miljøtilskot, til dømes tilskot til skjøtsel av bratt areal, beite av kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller miljøvennlig gjødselspreiing. Siste frist for å søkje er 15. oktober.  


Publisert 02.08.2021

Regionalt miljøtilskot: Spreiefrist for husdyrgjødsel er 10. august

Dei som skal søkje regionalt miljøtilskot for miljøvenleg gjødselspreiing må spreie husdyrgjødsla før 10. august på areal dei søkjer tilskot til. 


Publisert 01.07.2021

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2021

Rogaland har 45,7 millionar kroner til regionalt miljøtilskot i 2021. Oversikt over dei ulike tilskotsordningane med vilkår og skjøtselsråd finn du her.  


Publisert 12.03.2021

Snart tid for å sette av "vipestripe"

Snart er det tid for å sette av ei "stripe for vipe". Over 50 bønder meldte i haust interesse for å vere med på ordninga i Regionalt miljøprogram. Fristen for å jordarbeide er eigentleg 20. mars, men vi må sjå an korleis vêret og forholda blir framover. Fristen kan difor bli utsett.  


Publisert 10.02.2021

Tilskotssatsane for regionalt miljøtilskot er landa

God match mellom søknadsomfang og økonomisk ramme gjorde at Statsforvaltaren kunne lande dei førebelse tilskotssatsane som endelege. Med andre ord – ingen overraskingar for søkjarane om regionalt miljøtilskot i 2020.


Publisert 15.09.2020

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland

Frå 15. september kan du som er bonde søkje regionalt miljøtilskot, til dømes tilskot til skjøtsel av bratt areal, beite av kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller miljøvennlig gjødselspreiing. Siste frist for å søkje er 15. oktober.  


Publisert 04.08.2020

Siste frist for spreiing er 10. august – tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing

Spreiefristen for miljøvenleg gjødselspreiing nærmar seg og framleis er det fleire som ikkje har tatt 2. slåtten på grunn av mykje regn i juli. For å spreie seinare enn 10. august, må jordbruksføretaka ha dispensasjon dersom arealet skal gi grunnlag for regionalt miljøtilskot.  


Publisert 25.05.2020

Regionalt miljøtilskot 2020

Rogaland har 41,9 millionar kroner til regionalt miljøtilskot i 2020. Midlane går til jordbruksføretak som gjer miljøtiltak på si driftseining og som søker tilskot innan 15. oktober. 


Publisert 21.04.2020

Tid for å så pollinatorsoner

Vi håper flest mogleg vil legge til rette for humler og andre pollinerande insekt i sommar. Landbruksføretak kan få inntil 5000 kr i regionalt miljøtilskot. Dei må anten så i eigna frøblandingar på dyrka mark, eller skjøtte gode etablerte areal.