Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.06.2013

Regionalt miljøprogram 2013

Skjema, informasjon og rettleiing til søknad om tilskot frå Regionalt miljøprogram er no klart. Frist for å søkje er 1. oktober.


Publisert 06.05.2013

Status for SMIL 2012

Det har vore lite endringar i tal søkjarar til SMIL-ordninga (tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket) samstundes som det har det vore ei jamn auke i SMIL-løyvingane dei siste åra. Løyving av SMIL-midlar til miljøtiltak hadde størst auke frå 2010 til 2012.


Publisert 04.02.2013

Søk om midlar til klima- og miljøtiltak i jordbruket

Nytt frå 2013 er at Fylkesmannen i Rogaland har 400 000 kr til prosjekt som kan bidra til å løyse våre klima- og miljøutfordringar knytt til jordbruket. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 25.01.2013

Tilskotsområda for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel er utvida

Fleire får no sjansen til å søkje tilskot til bruk av miljøvenlege spreiemetodar for husdyrgjødsel. Utvidinga omfattar heile Vindafjord kommune og store delar av Jæren.


Publisert 01.08.2012

Tid for å søkje tilskott til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel

I einskilde område kan bønder som brukar raskt nedmolding, eller utstyr med som legg ned eller skyt husdyrgjødsel ned i bakken innan 20. august søkje om tilskott.


Publisert 03.07.2012

Meir midlar til Regionalt miljøprogram

Frå 2013 vil den økonomiske ramma for Regionalt miljøprogram (RMP) i Rogaland vere på 32,9 millionar kroner. Det er ein auke på 8 mill. kr frå 2012, noko som skuldast at ordninga med tilskott til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel blir innlemma i RMP.


Publisert 23.02.2012

Endringar i Regionalt miljøprogram i 2012

Det er gjort nokre endringar i Regionalt miljøprogram for 2012.


Publisert 07.05.2009

Nytt Regionalt miljøprogram i Rogaland

Regionalt miljøprogram for Rogaland (2009 – 2012) er no ferdig utarbeidd.