Miljødirektoratets nye brosjyrer om skjøtsel av kystlynghei

Lyngbrenning. Foto Annlaug Fludal

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Liv Guri Velle (Møreforskning) og Pål Thorvaldsen (Nibio) utarbeidet nye brosjyrer med veiledning og informasjon om beiting og lyngsviing i kystlynghei.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.09.2021

Kystlynghei er en åpen og heipreget naturtype som finnes langs kysten der klimaet er fuktig og mildt, og i Norge har vi de nordligste kystlyngheiene i verden. Kystlyngheiene har utviklet seg gjennom langvarig bruk med beiting, lyngsviing, lyngslått eller en kombinasjon av disse. Slike kulturbetingede naturtyper kalles gjerne semi-naturlige.

Dette kulturlandskapet strakk seg tidligere i et smalt belte langs kysten av Atlanterhavet, fra Lofoten i nord, til Portugal i sør, men utbredelsen i Europa anses nå for å være redusert med 90 %. I dag er kystlynghei vurdert som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper (2018). Noen av de største truslene for kystlynghei i dag er gjengroing, som følge av opphør eller endret bruk, utbygging langs kysten og etablering av fremmede arter. I Rogaland har trolig tapet vært størst på grunn av oppdyrking og oppgjødsling.  

I dag er Rogaland det fylket i Norge med størst andel kartlagt kystlynghei. Dette henger sammen med et høyt antall husdyr på utmarksbeite, samtidig som brennetradisjonen til en viss grad holdes ved like. Blant annet har vi godt etablerte brennelag i fylket.  

Det er nødvendig å utvikle og gjennomføre særskilte forvaltnings- og bevaringstiltak for å sikre naturtypen på lang sikt. Det er i all hovedsak jordbruket som har formet dette landskapet, med tilhørende verdier, og bøndene har derfor en helt sentral rolle. Kystlynghei har et stort biologisk mangfold, som bare kan ivaretas dersom områdene holdes i hevd og skjøttes aktivt av menneske og husdyr. Derfor gis det årlig store summer tilskudd til skjøtsel av kystlynghei både i landbruket og i miljøforvaltningen, for å støtte bønder og andre drivere av kystlynghei med det viktige arbeidet.

I de nye brosjyrene finner du mer informasjon og veiledning i hvordan skjøtte kystlynghei ved hjelp av beiting og lyngsviing. Disse finnes i kolonnen til høyre. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.