Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.09.2018

Vil svekke satsinga på bratt areal med over 8 millionar kroner

Forslag om ny instruks for regionalt miljøtilskot gir store konsekvensar i Rogaland. Partane i jordbruksoppgjeret 2018 var samde om å styrke satsinga på bratt areal, samstundes foreslår Landbruksdirektoratet å ta bort tilskot til bratte innmarksbeite. Endringa utgjer om lag 8,4 millionar kroner i året for bøndene i Rogaland.


Publisert 09.07.2018

Søknadsmateriell for regionalt miljøtilskot i 2018

Søknadsmateriellet for Regionalt miljøprogram 2018 er klart. Frå 1. august kan landbruksføretak i Rogaland søkje tilskot til miljøtiltak på si driftseining.


Publisert 23.02.2018

Regionalt miljøtilskot blir utbetalt 14. mars

Utbetalingsdatoen for regionalt miljøtilskot er flytta frå 7. mars til 14. mars. Samstundes blir tilskotsbreva tilgjengeleg i Altinn.


Publisert 31.01.2018

Endelege tilskotssatsar for regionalt mijøtilskot er sett

Tilskotssatsane for regionalt miljøtilskot er no låste, og bøndene kan vente seg utbetaling 14. mars. Det var i 2017 godt samsvar mellom økonomisk ramme og søknadar, og med unnatak av tilskot til skjøtsel av bratt areal er det ingen endringar i tilskotssatsane.


Publisert 03.07.2017

Søknadsmateriell for regionalt miljøtilskot i 2017

Søknadsmateriellet for Regionalt miljøprogram 2017 er klart. Frå 1. august kan landbruksføretak i Rogaland søkje tilskot til miljøtiltak på si driftseining.


Publisert 11.01.2017

Desse miljøtiltaka gjorde bøndene i 2016

Dei fleste som har vore på tur i Rogaland sitt kulturlandskapet, har truleg vandra innom ein sti med merking og vedlikehald betalt gjennom regionalt miljøprogram. Rogaland hadde 31,5 millionar kroner til fordeling i 2016. Då er det godt miljønytt at stadig større område med kystlynghei blir skjøtta, og at fleire bønder nyttar miljøvenleg utstyr når dei spreier husdyrgjødsel.  


Publisert 03.08.2016

Tid for å søkje om regionalt miljøtilskot

No er det tid for å søkje om tilskot frå Regionalt miljøprogram. Her kan landbruksføretak mellom anna søkje tilskot til skjøtsel av bratt areal, vedlikehald av ferdselsårar, kulturminne og tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing. Siste frist er 20. august.


Publisert 02.08.2016

Frist for spreiing av husdyrgjødsel er utsett til 20. august

Utsettinga gjeld føretak som vil søkje tilskot frå regionalt miljøprogram til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel.


Publisert 06.07.2016

Søknadsmateriell for regionalt miljøtilskot 2016

Søknadsmateriell for Regionalt miljøprogram 2016 er no klart. Frå 1. august kan landbruksføretak i Rogaland søkje tilskot til tiltak som stettar viktige miljømål i fylket. Samanlikna med 2015 er det gjort nokre endringar i tilskota.


Publisert 10.03.2016

Hundeportar - ny ordning i 2016

Ordninga med gjerdeklyvarar er frå 2016  supplert med hundportar som kan utplasserast langs turstiar.