Åpent innspillsmøte om gjødselressursene i Rogaland – Prioriteringer i Matstrategi for Rogaland og Regionalt miljøprogram

Dato:
22. juni 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Aktører som er involvert i bruk, foredling og distribusjon av gjødsel i Rogaland, inkludert håndtering av biorest
Miljøvenleg gjødselspreiing
Rogaland har enorme gjødselressurser tilgjengelige. Hvordan kan det offentlige legge til rette for best mulig næringsutnytting av næringsutvikling? Foto: Statsforvaltaren i Rogaland.

Ny kabal for 66 millionar skal legges for ny programperiode 2023–2026 i Regionalt miljøprogram i Rogaland. Samtidig utarbeider Rogaland fylkeskommune ny Matstrategi som legger føringer for deres virkemiddelbruk. Rogaland har enorme gjødselressurser tilgjengelige. Hva skal til for å få best mulig næringsutnytting og næringsutvikling? Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune inviterer til åpent innspillsmøte tirsdag 22. juni kl 09.00 – digitalt. 

 

Publisert 02.06.2022

Matstrategi for Rogaland

Matstrategi for Rogaland er bestilt fra Rogaland fylkesting, og skal være et samlende og overbyggende styringsdokument. Relevante virkemidler og satsinger fra Regionalplan landbruk, Regionalplan sjøarealhavbruk og Strategi for bioøkonomi skal samordnes og inngå i strategien, og disse utgår som egne styringsdokument. Den nye Matstrategien blir et styringsdokument for Rogaland fylkeskommune, og skal tydeliggjøre fylkeskommunens ambisjoner, rolle og virkemidler i utviklingen av Rogaland som matfylke. Les mer om Matstrategien på hjemmesiden til Rogaland fylkeskommune. 

Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland

Alle landbruksforetak i Rogaland kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Regionalt miljøprogram fastslår hvilke ordninger som skal gjelde i Rogaland. Eksempel på ordninger i dagens program er tilskudd til gjødsling med miljøvennlig spredeteknikk, nedfelling og nedlegging av husdyrgjødsel, tilskudd til grasdekte kantsoner langs vassdrag, tilskudd til turstier på/ved jordbruksarealer og tilskudd til skjøtsel av bratt jordbruksareal. Økonomisk ramme i Regionalt miljøprogram blir bestemt i de årlige jordbruksoppgjørene, og for søknadsomgangen 2022 har vi 66,4 millioner kroner til disposisjon. 

Ny programperiode for Regionalt miljøprogram er 2023–2026. Sammen med Rogaland bondelag og Rogaland bonde- og småbrukarlag og andre regionale aktører skal Statsforvalteren utarbeide nytt program. I forkant av høringen inviterer vi til åpne innspillsmøter. Først ut er dette møtet om gjødselressursene i Rogaland

Åpent møte

Møtet er onsdag 22. juni kl 09.00–11.00. Det er digitalt og åpent for interesserte aktører i Rogaland. Teams-link til møtet får du ved å melde deg på via påmeldingsskjemaet. Rett før møtet sender vi ut kalenderinvitasjon med link til møtet. 

 

Dato:
22. juni 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Aktører som er involvert i bruk, foredling og distribusjon av gjødsel i Rogaland, inkludert håndtering av biorest

Kontaktpersonar