Økologisk landbruk

Oppdatert 20.12.2023

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 07.06.2024

Markvandringar på kalenderen

Nå er vekstsesongen godt i gang, og Norsk landbruksrådgiving (NLR) har planlagt fleire markvandringar for interesserte dyrkarar i Rogaland.

 


Publisert 11.09.2023

Midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk - frist 15.sept!

Midler fra denne ordningen skal bidra til økologisk produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet.


Publisert 26.06.2023

Lite økologisk grovfôr grunnet tørke?

Debio, kontrollorganet for økologisk landbruk, har kommet med informasjon om hva du som har økologisk godkjent produksjon kan gjøre. Har du bra avling og kan avse rundballer - meld inn!


Publisert 27.03.2023

Rapport om salg og produksjon av økologisk mat

Landbruksdirektoratet har lagt fram sin årlige rapport: økologiske bakerier og serveringssteder med økt salg.


Publisert 28.09.2022

Kurs i marknadshage

Skal du begynne med grønsaksdyrking i liten skala for sal? Sett av dagane 19. - 20. oktober og 9. - 10. november 2022!


Publisert 28.09.2022

Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord

Lær om korleis en kan bygge opp mold i jorda og lar mikroorganismane jobbe for deg. Høyr om erfaringane frå bønder som har testa ut regenerative metodar. 


Publisert 17.06.2022

Nytt økologiregelverk gjeldende fra 25. juni 2022

Økologisk matproduksjon reguleres gjennom norsk lov, og er basert på et felles europeisk regelverk. EU-regelverket er blitt endret, og er nå tatt inn i EØS-avtalen.


Publisert 21.03.2022

Prisen "Årets meitemark" til Rogaland

Gunhild Flatebø og Harald Wiig Bjørn-Nielsen har vært enormt viktige for å fremme sunn, miljøvennlig mat. Både som faglig dyktige og idealistiske økobønder og som iherdige økobutikkdrivere.


Publisert 14.03.2022

Økologisk veksthusproduksjon i bakken

NIBIO Særheim har kartlagt de største utfordringene ved å dyrke i bakken i veksthus. Langsiktig planlegging med tanke på næringsbalanse, jordhelse og mikroliv i jorda er viktig fremover.


Publisert 07.07.2021

Nytt regelverk for økologisk landbruk trer i kraft 1. januar 2022

Reglene for økologisk produksjon skal være like i Europa. Det innebærer at det norske regelverket tilpasses EU. Flere områder er berørt, og vi informerer her om fjørfe og planteformeringsmateriale.