Husdyr

Oppdatert 13.05.2024

Husdyrproduksjonen er den viktigaste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetjing i norsk landbruk. I Noreg er det i underkant av 900 000 storfe (mjølkekyr, ammekyr, ungkyr og kalvar), over 800 000 vinterfora sauer, over 1,4 millionar slaktegrisar, over 4 millionar høner og meir enn 73 millionar kyllingar. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkunar.

Husdyrproduksjonen kan delast inn i to hovudformer:

  • Grovfôrbaserte produksjonar – som mjølkeproduksjon (ku og geit) og kjøtproduksjon (ku, sau og geit) – utnyttar i hovudsak lokale arealressursar til matproduksjon og bidreg til å oppretthalde kulturlandskapet gjennom beiting og slått. 
  • Kraftfôrkrevjande produksjonar, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordninga regulerer det kraftfôrbaserte husdyrhaldet og omfattar svine- og fjørfeproduksjon. Regelverket skal leggje til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen blir spreidd på flest mogleg gardsbruk, og set grenser for kor stor produksjon av svin og fjørfe eit gardsbruk kan ha. Du finn meir informasjon om husdyrkonsesjon på nettstaden til Landbruksdirektoratet.

Erstatningsordningar og tilskot

Statsforvaltaren har ansvar for erstatningsordningar i husdyrproduksjonen, tilskot til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt .

Kommunane behandlar søknader om tilskot, gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruk og rettleiar bønder. Statsforvaltaren er koordinator og rådgjevar overfor kommunane. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovudutbetalingane til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordninga for mjølk.

Avvikling av pelsdyrhald

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avviklast innan 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søkje Statsforvaltaren om kompensasjon dersom du avviklar før denne fristen. Søknadskjemaet ligg på nettsida til Landbruksdirektoratet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.06.2024

Rekordtidleg start på slåtten i år

Årets grovfôrsesong ser særs lovande ut. Men sesongen er ikkje over, og vi er avhengig av god vekst og haustingsforhold for å ha nok fôr komande vinter.


Publisert 10.06.2024

Rogalandsbonden svarer på frislipp av kumelk

Null kroner i overproduksjonsavgift på kumelk – er i realiteten et frislipp av melkeproduksjonen.


Publisert 27.05.2024

Ein kan nå søke om sal av mjølkekvote

Landbruksdirektoratet tek no i mot søknader om sal av mjølkekvote. Fristen for å melde inn sal av grunnkvote er 1. august. Innvilga sal trer i kraft frå 1. januar 2025.

 


Publisert 16.05.2024

Kontroll av kraftfôrbaserte produksjonar for 2023 er i gang

Statsforvaltaren har ansvar for å føre kontroll med at husdyrkonsesjonsregelverket blir overheldt. Vi gjennomfører no kontroll av produksjonen i 2023.


Publisert 09.04.2024

2024 er siste gjeldende år for midlertidig konsesjon for utrangerte purker

Husdyrkonsesjonsregelverket ble endret i 2020 for å begrense produksjonen av engangspurker. 59 svinebønder i Rogaland fikk innvilget midlertidig konsesjon. Disse må nå tilpasse produsksjonen til gjeldene regelverk.


Publisert 04.04.2024

Velkomen til høyringsmøte om ny gjødselsbruksforskrift – 24. april

Ny gjødselbruksforskrift er på høyring, eit viktig regelverk for husdyrfylket Rogaland! Vi inviterer til opent høyringsmøte 24. april. Her vil Jon Magnar Haugen frå Landbruks- og matdepartementet presentere høyringsutkastet. Du kan velje om du vil delta på dagtid på Tysværtunet, eller på kveldstid på Undheim samfunnshus. 


Publisert 12.03.2024

Kusignal og dyrevelferd i høgsete

Gode, friske dyr og best mogleg produksjon er mantraet til Inga og Lars, som driv garden Timpelen Ku. For dette arbeidet fekk dei TINE sin dyrevelferdspris for 2023.


Publisert 05.03.2024

Roglandsbonden får produsera meir kumjølk i 2024

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forholdstalet for disponibel mjølkekvote for kumjølk til 1,04 for 2024. Dermed kan mjølkeprodusentane produsera meir mjølk inneverande år, og auke lønsemda i drifta.


Publisert 21.02.2024

Hvordan søke erstatning etter offentlige pålegg?

Hvis du som produsent får vedtak fra Mattilsynet om å avlive deler eller hele besetningen, kan du søke erstatning etter offentlige pålegg. Denne artikkelen gir deg informasjon om hvordan du søker og hvilken dokumentasjon som må følge med søknaden. Ta gjerne kontakt med oss direkte dersom spørsmål eller om du trenger veiledning til søknaden. 


Publisert 20.02.2024

Søk om tilskot til investeringar i organiserte beiteområde

Det er igjen tid for å lage søknad om tilskot til investeringstiltak. Søknadsfristen er 15. mars 2024.