Husdyr

Oppdatert 02.05.2022

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.07.2022

Informasjon om brev til produsentar av verpehøner og slaktekylling

Statsforvaltaren har ansvar for å føre kontroll med at husdyrkonsesjonsregelverket blir overhalde. Vi gjennomfører no kontroll av produksjonen i 2021. 


Publisert 30.06.2022

Portforbud for fjørfe grunnet smitte av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl

På bakgrunn av smitte av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl, har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i 17 kommuner i Rogaland. Dette er et viktig tiltak for å forhindre spredning av viruset og redusere risikoen for at fugler i kommersielle fjørfehold blir smittet.


Publisert 22.06.2022

Korleis er utviklinga for dei bevaringsverdige husdyrrasane?

NIBIO har publisert nøkkeltala for 2021 frå Norsk genressurssenter. Framleis er interessa for bruk av bevaringsverdige storferasar stor i ammekubesetningar. Populasjonen for sau har mindre endringar, kun to rasar har hatt ein nedgang.


Publisert 15.06.2022

Sal av mjølkekvote 2022

Frist for sal av grunnkvote er sett til 1. august 2022 med verknad 1. januar 2023. Årets jordbruksoppgjer gir ikkje endringar for dei som ønskjer å selja grunnkvote innan 1. august i år.  


Publisert 01.06.2022

Korleis omgå beitedyr når du ferdast i naturen?

I Rogaland har vi mange turstiar i beiteområda, og ofte må ein passere dyr som beitar når ein ferdast i utmarka. Korleis skal ein passere dyra på ein trygg måte og kven har ansvaret viss dyret gjer skade? Kva seier regelverket? I denne artikkelen ser me på desse spørsmåla.


Publisert 20.05.2022

Høgt engasjement under fagmøte "Framtidas dyrehold" på Undheim og i Tysvær

Mange bønder og fleire tilknytta næringsaktørar var til stades under fagmøte med tema dyrevelferd og dyrehelse i sist veke. Her blei det foredrag og meiningsutveksling om kalvestell, spesifikk patogen fri gris og dyrevelferdsprogrammet for sau.


Publisert 05.05.2022

Arbeid for god dyrehelse i svinenæringa

Husdyrnæringane i Rogaland driv med kontinuerleg forbetringsarbeid knyta til dyrehelse. 3. mai var rådgivarapparatet i svinenæringa samla for å diskutera arbeidet med SPF framover.


Publisert 05.05.2022

Fra pelsdyranlegg til matjord?

Ett av hovedbudskapene i høringsuttalelsen som Statsforvalteren i Rogaland har gitt i forbindelse med høring av ny forskrift for kompensasjonsordninger etter avvikling av hold av pelsdyr, er at staten bør stimulere til tilbakeføring til jordbruksareal.


Publisert 28.04.2022

Rapport viser god dyrehelse i Norge

Dyrehelserapport for 2021 viser at norske landdyr generelt har en god helsestatus.


Publisert 05.04.2022

Pelsdyroppdrettere kan nå fremme krav om erstatning

Nye regler om erstatning etter avvikling av pelsdyrvirksomhet trådte i kraft 25. mars 2022.