Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer


19.02.2021

Pelsdyrproduksjonen er nær avvikla i Rogaland

I 2018 hadde kvar tredje pelsdyroppdrettar i Noreg bustadadresse i Rogaland, og nær 50 prosent av verdiskapinga i pelsdyrnæringa skjedde i vårt fylke. No visar det seg at avviklinga går mykje raskare enn forventa. 64 av 69 oppdrettarar med minkproduksjon har avvikla produksjonen.


16.02.2021

Friskare gris med SPF i Rogaland

I Rogaland og Vestland har Norsvin starta prosjektet "Friskare gris med SPF-Rogaland og Vestland". Kort avstand mellom besetningane gjer det ekstra viktig med brei involvering og koordinering for å lukkast med omlegging til SPF. 


15.02.2021

Pelsdyrfarmarar må betale tilbake tilskot

Statsforvaltaren har i to saker gjort løyvingar som i ettertid viser seg var feil. Slik gjeldande lovverk er utforma, har ikkje dei som leiger ut pelsdyranlegg rett på kompensasjon for avvikling av hald av pelsdyr. Vi må difor trekke desse midla tilbake.


03.02.2021

Søk om tilskot til investeringar i organiserte beiteområde innan 15. mars 2021

Rogaland har i 2021 ein liten kronepott (300.000 kroner) til fordeling. Det er dessverre om lag 100.000 kroner mindre enn i 2020. Vi ber likevel beitelaga søkje om tilskot til alle dei behova som er ute i beiteområdet, då det er gjennom søknadane behova for investeringstilskot kjem fram. Tiltak som sikrar best mogleg utnytting av beite i utmark, reduserer tap av dyr på beite, og fremmer fellestiltak i beiteområdet, blir prioriterte.


22.01.2021

Viktig at kompensasjonsordninga for pelsdyrnæringa blir endra

Forslag til endringar i lov om forbod mot hald av pelsdyr gir eit godt utgangspunkt for ei betre kompensasjonsordning. Statsforvaltaren i Rogaland meiner at ei endra ordning også bør ta omsyn til erfaringar med dagens regelverk.


10.12.2020

Mjølkekvotar i 2021

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk til 1,07. Endringa gir ein auke på ca. 20 millionar liter mjølk over grunnkvota for Rogaland.


25.11.2020

Hald klauvane reine og bruk klauvboks

Klauvsjukdommen digital dermatitt er på frammarsj i Noreg, og innsatsen til bøndene er avgjerande for å halde den i sjakk.


29.10.2020

Nettmøte 18. november: Siste nytt om digital dermatitt

Data fra Kukontrollen viser at forekomsten av klauvsykdommen digital dermatitt øker raskt blant norske kyr i både melkeku- og kjøttfebesetninger. 


21.09.2020

Ny vurdering av erstatningar etter pålegg om nedslakting

Fylkesmannen må vurdere fem allereie utbetalte saker på nytt. Årsaka er nye føringar frå Landbruksdirektoratet for berekning av erstatning for hus, bygningar, innreiing etter offentlege pålegg om nedslakting. Dei nye føringane kan bety større erstatning for bøndene. 


08.09.2020

Husdyrkonsesjon, konsesjonsgrense og kontroll

Intensjonen med husdyrkonsesjonsregelverket er å legge til rette for spreidd husdyrproduksjon på fleire gardsbruk. Regelverket set grense for kor mange dyr som kan slaktast og utrangerast gjennom året, og kor mange dyr ein kan ha i produksjonen til ein kvar tid.