Husdyr

Oppdatert 17.03.2023

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.03.2023

Vestsida av Langfjella dominerer produksjonen av lam

Rogaland er det fylket med flest sauar, og saman med Vestland har desse to fylka om lag 40 prosent av sauebestanden i landet.


Publisert 08.03.2023

Søk om tilskot til investeringar i organiserte beiteområde innan 15. mars 2023

Rogaland har i år 480 000 kroner til å støtte investeringar i organiserte beiteområde. Tiltak som sikrar best mogleg utnytting av beite i utmark, reduserer tap av dyr på beite, og fremmar fellestiltak i beiteområdet, blir prioriterte.


Publisert 15.02.2023

Stort behov for eit dyrehelsenett blant husdyraktørar

I ein ny rapport blir det slått fast at 65 prosent av husdyraktørane måtte leita etter nødvendig fagstoff minst ein gang i veka for å utføre jobben sin, og 90 prosent ønska ei nettbasert løysing.


Publisert 14.02.2023

Fleire pelsdyrbønder har omstilt til nye produksjonar, trass utfordringar med erstatninga

Pelsdyrproduksjonen er på veg til å bli historie i Rogaland. Det som var ei viktig inntektskjelde og som ga fleire bein å stå på for mange oppdrettarar, må nå erstattast med noko anna.


Publisert 23.01.2023

Når problema tårnar seg opp.....

Å driva gard kan vera einsamt arbeid. Dersom problema tårnar seg opp, finst det nokon å snakka med! Ikkje vent med å ta kontakt dersom du kjenner at situasjonen blir for vanskeleg, eller du tenkjer at nokon du kjenner treng hjelp. 


Publisert 18.01.2023

Utfordringar med dyrevelferd for gris

Mattilsynet har no lagt fram resultata av tilsynskampanjen om velferd for svin 2021–2022. Det er funne mange regelbrot i dei svinebesetningane som har hatt tilsyn. 


Publisert 17.01.2023

Tid for å søkje tilskot til tiltak i beiteområde

Nå er det tid for å laga søknad om tilskot til investeringar knytt til bruk av utmarksbeite. Fristen er 15. mars.


Publisert 05.01.2023

Frist for etterregistrering er 10. januar!

Dersom du har søkt om produksjonstilskot eller tilskot til avløysing ved ferie og fritid i oktober, kan du etterregistrere nokre opplysningar. Ver merksam på at registrering må skje innan 10. januar!


Publisert 23.12.2022

Omsetningsavgift på landbruksvarer for 2023

Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt omsetningsavgiften for landbruksvarer i 2023, avgiften på melk går opp, mens satsen på egg reduseres.


Publisert 20.12.2022

Endring i forholdstal på 0,99 til 0,95 gjer ein reduksjon på om lag 11,3 mill. liter mjølk i Rogaland

Mjølkeproduksjonen i Rogaland skal reduserast med 11,3 millionar liter i 2023