Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.03.2023

Registrering av høner i søknad om produksjonstilskot

Når du sender inn søknad om produksjonstilskot får du spørsmål om å stadfeste at du har oppgitt korrekte opplysningar. 


Publisert 10.03.2023

Søknadsfrist for produksjonstilskot nærmar seg!

15. mars er det søknadsfrist for produksjonstilskot. Det er tal husdyr du hadde på telledato 1. mars som skal registrerast no. 


Publisert 17.02.2023

Stor vilje til å investere i landbruket i Rogaland

Året 2022 starta med sjeldan låg etterspurnad etter investeringsmidlar i landbruket, men allereie i august gjekk Innovasjon Norge tom for midlar. 70 prosent av midlane gjekk til å støtte 37 mjølkeprosjekt. 


Publisert 15.02.2023

No kjem produksjons- og avløysartilskotet

Onsdag 15. februar blir produksjons- og avløysartilskotet for 2022 betalt ut. Dei fleste vil få pengane på konto innan 17. februar. 


Publisert 25.01.2023

Endelege satsar for produksjons- og avløysartilskot er fastsett

Produksjons- og avløysartilskotet for 2022 blir betalt ut 15. februar. Landbruks- og matdepartementet har no fastsett dei endelege tilskotssatsane. 


Publisert 10.01.2023

Nye satsar for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel

Gardbrukarar kan få tilskot til avløysing ved svangerskap, fødsel, sjukdom, sjukt barn med vidare. Frå nyttår gjeld nye tilskotssatsar.


Publisert 25.10.2022

Kva er "vanleg jordbruksproduksjon"?

Søkjer du produksjons- og avløysartilskot må du oppfylle tre grunnvilkår for å ha rett på tilskot. Eit av vilkåra er at du driv vanleg jordbruksproduksjon. Kva dette betyr skal vi gjer greie for i denne artikkelen.


Publisert 24.10.2022

Husk søknadsfristen 15. november for tilskot til organisert beitebruk

Beitelaga i Rogaland kan søke regionalt miljøtilskot (RMP) om tilskot til organisert beitebruk. Søknadsfristen er 15. november. Tilskotet skal gå til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.

 


Publisert 30.09.2022

Hugs teljedato og søknadsfrist for produksjonstilskot i oktober

1. oktober er teljedato for dyr som skal registrerast i søknad om produksjons- og avløysartilskot. Same dag opnar søknadssystemet, med frist for å søkja 15. oktober. 


Publisert 27.09.2022

Nye satser for erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjonen er klare!

Den 26. september ble det kunngjort nye satser for erstatning etter offentlige pålegg i plante- og dyreproduksjon. Forslaget til nye satser var på høring i vår.