Tilskudd og skogfond

Dei økonomiske ordningane i skogbruket skal sørge for aktivt og berekraftig skogbruk. Skogfond med skattefordel og tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskaping, langsiktige investeringar, berekraftig utnytting av skogressursane, og bevaring og utvikling av miljøverdiane i skog. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.05.2022

Anbefalt kostnadsnivå for skogkulturtiltak i Rogaland

Anbefalt kostnadsnivå for skogkulturtiltak i Rogaland er revidert i 2022. Dei nye satsane er sendt til kommunane.


Publisert 21.03.2022

Tilskot til miljøtiltak i skogbruket 2022

I 2022 er det sett av 6 millionar til tilskot til miljøtiltak i skog. Søknadsfristen er 1. oktober.


Publisert 25.01.2022

Tilskot til tettare planting og gjødsling av skog i 2022

Tilskotssatsar og fristar for ordningane tettare planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog er fastsett for 2022.


Publisert 03.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.


Publisert 29.03.2021

Tilskot til miljøtiltak i skogbruket 2021

Som skogeigar kan du søke tilskot til å gjere miljøtiltak i skogområda dine. Dette inkluderer tiltak for å ivareta nøkkelbiotopar, tilrettelegge for friluftsliv og ivareta kulturminne.


Publisert 08.02.2021

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog i 2021

Det er satt en nasjonal ramme på 29 millioner kroner til tilskudd til tettere planting ved forynging etter hogst og gjødsling av skog i 2021. Søknad om tilskudd sendes til kommunen digitalt via Altinn eller på papirskjema.


Publisert 05.02.2021

Økonomisk gevinst med skogfond

Bjørn Helge Bjørnstad frå Skogkurs var tydeleg på at det potensielt er gode økonomiske gevinstar å henta med riktige investeringar i skogfond under webinaret «Økonomisk gevinst med skogfond». God planlegging av dei framtidige investeringane på eigedomen din er nøkkelen for å utnytte fordelane med skogfond best mogleg.


Publisert 14.12.2020

Aktiv bruk av skogbruksplanen gir betre økonomi for deg som skogeigar

Skogbruksplanen er ein reiskap for økonomisk og berekraftig utnytting av skogressursane for den enkelte skogeigar. Men, undersøkingar visar at store delar av hogstarealet blir hogd tidlegare enn anbefalt i skogbruksplanane.


Publisert 01.12.2020

Covid-19 ordninga for skogbruket er føreslått vidareført i 2021

Vidareføringa føreset vedtak i Stortinget før jul. Ordninga tilførast ikkje nye midlar. Av ei totalramme på 50 mill. kr står det att litt under 10 mill. kr som ikkje er disponert/løyvd, og som kan brukast mot eventuelle nye søknadar i 2021.