Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

01.07.2021

Regelverksamling skole

Statsforvalteren inviterer til regelverksamling på TEAMS den 16. sepember 2021.

Tema er kap. 5 i opplæringsloven med fokus på sammenhengen mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Påmelding innen 14. september 2021.


29.06.2021

Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg

Kommunar/fylkeskommunen kan søke om tilskott for våren 2021 for aldersgruppa 16-18 år. Tilskottet skal bidra med finansiering og stimulere kommunane til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg. Frist for å søke tilskott er 15. august 2021.

29.06.2021

Dispensasjon fra utdanningskravet i barnehagen

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier har lyst ut stillingen og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere.


22.06.2021

Nytt til skolestart 2021

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.


22.06.2021

Nytt til barnehagestart 2021

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.


21.06.2021

Videregående opplæring for voksne

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring for voksne. Det skilles mellom de med voksenrett til videregående opplæring, og de uten rett. Statsforvalteren er klageinstans for inntak i videregående opplæring.


21.06.2021

Enkeltvedtak om rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Fleire kommunar som har grunnskoleopplæring for vaksne opplever at nokre deltakarar ønskjer ein annan progresjon enn kommunen finn forsvarleg. Dette gjeld også for deltakarar i forsøket med modulstrukturert opplæring på nivået under vidaregåande opplæring. Fleire av lov- og forskriftskrava i opplæringslova gjeld i forsøket, mellom anna kravet om at det skal fattast enkeltvedtak etter § 4A-1.


17.06.2021

Meldeplikt til barnevernet

Alle som arbeider i det offentlege skal etter lova melde frå til den kommunale barneverntenesta om dei har grunn til å tru at eit barn lir overlast. Meldeplikta set teieplikta til side.

 


15.06.2021

Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Har du gjennomført et spennende prosjekt som du ønsker å dele med andre? Søk den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel