Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

23.03.2023

Kva slags rettar har deltakaren i samband med feiringa av id al fitr eller andre høgtidsdagar?

Deltakarar som ikkje er medlem av Den norske kyrkja har rett til fri frå deltaking i  introduksjonsprogrammet i opptil to verkedagar i samband med feiring eller markering av religiøse høgtider. Deltakaren har rett på introduksjonsstønad desse dagane.

 


15.03.2023

Opplæring i barnevernsinstitusjonar

Barn og unge som bur i ein barnevernsinstitusjon, har same rett til opplæring som andre elevar. Opplæringa skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert fag- og timefordelinga og opplæring i kompetansemåla i alle fag, jf. forskrift til opplæringslova kap. 1. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale timetalet som andre elevar.


14.03.2023

Melding til barnevernet ved høyt skolefravær

Høyt skolefravær kan gi grunn for en bekymringsmelding til barnevernet. En slik melding er ikke et enkeltvedtak og foreldre har derfor ikke klagerett.


14.03.2023

Hvordan fremme trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen og rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. At elevene er inkludert og er en del av et fellesskap, forebygger mobbing og andre krenkelser. Det er ulike faglige tilnærminger til hvordan man skaper et godt læringsmiljø.


09.03.2023

Fremdeles mangel på barnehagelærere i Rogaland

Rogaland mangler fremdeles barnehagelærere. Rundt 10 prosent av alle pedagogiske ledere har dispensasjon fra utdanningskravet. 


27.02.2023

Introduksjon til læringsressursen "Jeg vet"

Jobbar du i barnehage eller skule?


15.02.2023

Samordningsmøte om kompetanseutvikling for vaksenopplæringa

Statsforvalteren innviterer til møte om kompetanseutvikling i vaksenopplæringa, onsdag 22. mars 2023


15.02.2023

Søk videreutdanning nå.

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars. Dette gjelder videreutdanning for barnehagelærer, lærer, styrer, rektor og yrkesfaglærer.

  • Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

 


14.02.2023

Hvordan klage på spesialundervisning i skolen

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om spesialundervisning i skolen. Du kan også klage på manglende gjennomføring av vedtaket.


14.02.2023

Hvordan klage på spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Du kan også klage på manglende gjennomføring av vedtaket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel