Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.09.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


26.09.2022

Regelverksamling 2. Spes.ped

Statsforvalteren innviterer til ny regelverksamling den 25. oktober 2022. Temaområde på samlingen er knyttet til regelverket for spesialpedagogikk etter barnehageloven og opplæringsloven.


16.09.2022

Om barnekoordinator, individuell plan og forsterkede plikter til samhandling

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.


14.09.2022

Tilsynskonferansen 2022

Kommuneloven stiller strenge krav til internkontroll for mange av de sentrale tjenesteområdene i kommune. Meld deg på Tilsynskonferansen 2022 den 22. september. Her får du både teoretisk innsikt og praktiske eksempler om internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Frist for påmelding er utvidet til 18. september


08.09.2022

Tilsyn etter integreringsloven

Nasjonalt tilsynstema 2022 – 2024 etter integreringsloven er: Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk.


08.09.2022

Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen den 27.oktober

Statsforvalteren, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, inviterer til digital samling om eksamen etter LK20/LK20S. Sett av 27. oktober 2022 kl.10-15.

 


16.08.2022

Trygt og godt på skolen og i barnehagen

Statsforvalteren inviterer til webinar om det forebyggende arbeidet for at alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen, på skolen og i SFO.


15.08.2022

GSI 2022: Digital samling

Statsforvalteren inviterer til digital GSI samling den 21. september 2022 kl 10:00 - 11:00


10.08.2022

Fokus på skolemiljø

Eit nytt skoleår står for døra, og Statsforvaltaren vil igjen rette søkelyset på skolemiljø. Å skape eit trygt og godt skolemiljø for kvar enkelt elev krev eit kontinuerleg førebyggande arbeid. I tilnærminga må fokuset vere på både trygt og godt.


05.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel