Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 16.09.2021

Våre nasjonale minoritetar

Utdanningsdirektoratet har laga informasjonsmateriell om våre nasjonale minoritetar. Her finn ein ei kortfatta innføring i historie, språk og levemåtar for jødar, kvenar/norskfinnar, skogfinnar, rom og romanifolket/taterar.


Publisert 15.09.2021

Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktørar kan delta i prosjekt på alle disse områda.    


Publisert 15.09.2021

Gratisprinsippet og skoleturar arrangert av foreldre

Er det greitt at foreldre sjølv arrangerer turar for grupper eller klassar? Kva reglar gjeld? Kva med gratisprinsippet? Kva er skolen si rolle i samband med slike turar? Alt dette er spørsmål som Statsforvaltaren får frå tid til anna.


Publisert 13.09.2021

Kompetansepakker for barnehage, skole og SFO

Utdanningsdirektoratet har laget flere kompetansepakker som kan brukes i kvalitetsutviklingen i barnehage, skole og SFO.


Publisert 13.09.2021

Valfag i grunnskolen

Alle elevar på ungdomstrinna skal ha valfag. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd læreplanar i 16 ulike valfag innan ulike fagområde. Kvar skole må kvart skoleår ha tilbod om minst to av desse.


Publisert 09.09.2021

Tilskudd til opplæring i samisk i videregående

Vi minner om at fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven kan søke om tilskudd til opplæring i samiske språk. Søknad om tilskudd for inneværende skoleår sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen 15. mai 2022. Elevlister og oppsummeringsskjema med telledato 2. mai legges ved søknaden. 


Publisert 07.09.2021

Rettleiing av nyutdanna lærarar

Den første tida som lærar er viktig og kan opplevast som krevjande. Derfor er kvalifisert rettleiing viktig både for å gi nye lærarar auka tryggleik til å handtere og meistre arbeidssituasjonen, og få auka bevisstheit om verdien av eigen kompetanse.

Det er også laga ein rettleiar om arbeidet.

Søk Utdanningsdirektoratet om tilskot til rettleiing av nyutdanna lærarar innan 17. september 2021


Publisert 26.08.2021

Nasjonale prøver høsten 2021

Perioden for nasjonale prøver har startet. Det er viktig at barn og unge får mulighet til å gjennomføre de nasjonale prøvene. Som følge av covid-19 kan det også denne høsten bli økt fravær. Vi ber skolene beregne god tid til å gjennomføre prøvene.


Publisert 19.08.2021

FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen handler om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Publisert 19.08.2021

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen handler om barns menneskerettigheter.

Konvensjonen forplikter offentlige myndigheter til å gjøre rettighetene kjent, og oppfylle rettighetene i alle avgjørelser som vedrører barn og unge.