Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 07.06.2024

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

Kommuner og fylkeskommunen kan søke Statsforvalteren om tilskudd til arbeidet med å gi barn og unge som søker opphold i Norge opplæring. Tilskuddet retter seg inn mot barn og unge mellom 16 og 18 år, og gjelder både grunnskole og videregående opplæring. Fristen for å søke om tilskudd for våren 2024 er 1. september 2024.


Publisert 06.06.2024

Individuell tilrettelegging

Når ny opplæringslov trer i kraft 1.august 2024, blir begrepet spesialundervisning erstattet med begrepet individuell tilrettelegging.


Publisert 31.05.2024

Fritak frå vurdering med karakter i faget framandspråk

Elevar i videregåande opplæring i studieførebuande utdanningsprogram som er hardt ramma av dysleksi, spesifikke språkvanskar eller andre funksjonsnedsettingar som gir likearta konsekvensar i språkfaget, kan søkje om fritak frå vurdering med karakter i faget framandspråk.


Publisert 23.05.2024

Kva gjer PPT?

PPT står for pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste.  PPT skal hjelpe slik at alle har eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod i barnehage og skole. Kvar kommune skal ha ei slik teneste.


Publisert 17.04.2024

Barn i fosterheim

Statsforvaltaren får ofte spørsmål som gjeld barn i fosterheim. Vi har laga eit oversyn over ofte stilte spørsmål og svara finn ein i barnehagelova, opplæringslova og barnevernsloven.


Publisert 11.04.2024

Tilsyn med kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Statsforvalteren gjennomførte (felles nasjonalt) tilsyn med elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø i to kommuner i 2023, Sokndal og Tysvær. Formålet med tilsynene er å bidra til regeletterlevelse for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. 


Publisert 10.04.2024

FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen handler om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Publisert 10.04.2024

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen handler om barns menneskerettigheter. Konvensjonen forplikter offentlige myndigheter til å gjøre rettighetene kjent, og oppfylle rettighetene i alle avgjørelser som vedrører barn og unge.


Publisert 02.04.2024

Spesialundervisning i skolen

Alle elevar i grunnskole og vidaregåande skole skal få tilpassa opplæring. Det vil seie at skolen og læraren har plikt til å leggje til rette og tilpasse opplæringa for den enkelte så langt det lar seg gjere innanfor den ordinære opplæringa. Når ein elev treng tilrettelegging og oppfølging ut over det ordinære, kan eleven ha rett til spesialundervisning.   


Publisert 25.03.2024

Skolens meldeplikt til barnevernet

Opplæringsloven § 15-3 pålegger skoler å sende bekymringsmelding til barnevernet under gitte omstendigheter. Meldeplikten setter taushetsplikten til side. En slik melding er ikke et enkeltvedtak og foreldre har derfor ikke klagerett.