Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


Publisert 03.01.2022

Ivaretaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode

I samband med at pandemien har blussa opp att, minner Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratetet (Bufdir) om tre viktige prinsipp: Tilgjengeleg tenester, forholdsmessige tiltak og å oppretthalde prosessar for medverknad.


Publisert 28.12.2021

Unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager

Nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar.


Publisert 22.12.2021

Vi har avgitt høring til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet har kommet med forslag til ny opplæringslov. Den nye loven skal gjelde fra 2023. Statsforvalteren i Rogaland har avgitt høringssvar.


Publisert 15.12.2021

Hvordan klage på spesialundervisning i skolen

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om spesialundervisning i skolen. Du kan også klage på manglende gjennomføring av vedtaket.


Publisert 09.12.2021

Nasjonale prøver: Rogaland løfter de svakeste leserne

Resultatene på de Nasjonale prøvene er nå publisert, og i denne artikkelen kan du lese om hva de Nasjonale prøvene er, og se en sammenlikning mellom Rogaland og landet ellers.


Publisert 07.12.2021

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 


Publisert 18.11.2021

Standpunktvurdering og klagebehandling grunnskolen 2022

Vi vil her oppdatere ny tekst og informasjon så fort denne foreligger. Lenkene til høyre viser gjeldene regler.


Publisert 03.11.2021

En skole for vår tid - høringssvar

Statsforvalteren har avgitt høring på sluttrapporten til ekspertgruppa for skolebidrag; En skole for vår tid


Publisert 01.11.2021

Kor tidleg eller seint kan barnet byrje på skolen?

Nokre barn er komne så langt i utviklinga si allereie som 4- og 5-åringar at foreldra lurer på om det ville ha vore det beste om barnet fekk byrje på skolen tidlegare enn dei jamnaldrande. Andre elevar har behov for meir tid og modning før dei byrjar på skolen. Kva er reglane?


Publisert 29.10.2021

Klager på standpunktkarakterer i grunnskolen 2021

For skoleåret 2020-2021 fikk vi hos Statsforvalteren inn 102 klager på standpunktkarakterer i fag, og i orden og oppførsel. Antallet er mer i tråd med et normalår, etter kun 80 klager i fjor. Dette skyldtes muligens en periodevis ekstraordinær undervisningssituasjon.