Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 18.02.2021

Tilsyn med kvalitetsutvikling i skolen

I 2020 gjennomførte Statsforvaltaren to tilsyn med skolebasert vurdering. Vi fann at det er utfordrande for skolane å analysere og samanstille den kunnskapen dei har om elevane sine resultat, og kople dette opp mot elevane si måloppnåing i Læreplanverket. Vi fann òg at skolane synes det var utfordrande å finne gode ordningar for å involvere elevane og føresette i arbeidet med kvalitetsutvikling.


Publisert 08.12.2020

Norske 5. klassinger er blant de beste i matematikk og naturfag

Norske 5. klassinger er blant de beste i Europa i matematikk og naturfag, men resultatene synker på ungdomsskolen. Det viser den internasjonale undersøkelsen TIMMS 2019


Publisert 03.09.2020

Tips til leseundervisning med utgangspunkt i nasjonale prøver

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har nå ferdigstilt to kompetanseutviklingspakker om å følge opp resultatene fra nasjonale prøver i lesing. Dette kan være til hjelp når skolene skal analysere og følge opp resultatene sine.


Publisert 02.07.2020

Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap i sommerferien

Barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Tjenestene for barn og unge i kommuner
og fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området.


Publisert 26.06.2020

NOKUT er godkjenningsmyndigheit for yrkeskvalifikasjonar frå utlandet

Frå 1. januar 2020 må lærarar, styrarar og pedagogiske leiarar i barnehage med yrkeskvalifikasjonar frå utlandet søkje NOKUT om å få godkjent utanlandske kvalifikasjonar. Godkjenninga er obligatorisk for alle som skal tilsettast i desse yrka.


Publisert 13.03.2020

Verktøy til bruk i innsatsen mot vald og overgrep mot barn

Barne- og likestillingsdepartementet ga i 2016 ut «Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)», ein opptrappingsplan mot vald i nære relasjonar og vald og overgrep mot barn og unge. Opptrappingsplanen gjer ein oversikt over dagens situasjon, tiltak for å bekjempa vald og overgrep, og hovedutfordringane knytta til vald og overgrep.


Publisert 07.03.2019

Melderutinar for å sikre skole – og opplæringstilbod for barn og unge som blir plassert med heimel i barnevernlova

Barn og unge som bur i barneverninstitusjon, fosterheim eller omsorgssenter for mindreårige, har rett til eit like godt skole- og opplæringstilbod som barn og unge som bur heime.

Barnevern- og skolemynde har eit felles ansvar for å sørgje for at barn og unge får det skole- og opplæringstilbodet dei har rett og plikt til. Derfor må rett skolemynde varslast når eit barn blir plassert utanfor heimen etter barnevernlova. Kommunal barnevernteneste må melde flytting med ein gong det er bestemt kor barnet skal plasserast.


Publisert 05.03.2019

Ny informasjonsfilm om eit godt skolemiljø

Elevar frå Bryne vidaregåande skole har laga informasjonsfilm om retten til eit trygt og godt skolemiljø.

I haust fikk elevar frå Bryne vidaregåande skole, MK2, spørsmål om å lage ein informasjonsfilm om Kap. 9A frå Fylkesmannen. Fylkesmannen ønska ein film om temaet trygt og godt skolemiljø, og informasjon om elevane sin rett til å kjenne seg trygge på skolen. Filmen skulle ha fokus på elevane si oppleving av kva som kan vera utrygt på skolen, og kva dei kan gjere for å få hjelp av vaksne.


Publisert 08.02.2019

Kjønnsforskjeller i utdanningsløpet (Stoltenbergrapporten)

Stoltenbergutvalet har kome med ein rapport som syner skilnader mellom kjønn i skolen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell frå i større grad enn jentene. 

Utvalet har kome med forslag til tiltak som kan motverke skilnadene. Forslaga er no ute på høyring.


Publisert 31.01.2019

Rett tiltak i skolemiljøsaker?

Utdanningsdirektoratet har laga ein nettressurs om kva skolane kan gjere når dei får vite, eller har mistanke om at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.