Hvordan løfte kvaliteten på opplæringen ?

Skoler som systematisk vurderer egen praksis og bruker det aktivt til å utvikle kvaliteten, lykkes best med å løfte elevenes resultater. Det kommer frem i sluttrapporten som Ekspertgruppen for skolebidrag har levert.

Publisert 04.06.2021

Om ekspertgruppens arbeid

Rapporten En skole for vår tid - Sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag beskriver hva som kjennetegner de som lykkes med å løfte elevene, og hva som skal til for at skoler med lavt skolebidrag kan heve kvaliteten.  Skolebidrag er hvor mye skolene bidrar til elevenes resultater, når en tar hensyn til utdanningsnivået til foreldrene, foreldrenes inntekt, innvandrerbakgrunn og elevenes tidligere resultater.

Skolene som lykkes har satt kvalitetsvurdering i system

Kommuner og skoler som lykkes med å løfte kvaliteten på opplæringen har gjort noen klare prioriteringer, og har satt skolebasert vurdering i system. Det vil si at de vurderer og utvikler skolens praksis som en del av daglig drift, og bruker dette til å forbedre elevenes opplæring. Lærere og ledelse har en undersøkende og utforskende tilnærming, og bruker kunnskapen de får i kvalitetsutviklingsarbeidet. De involverer også elevene i stor grad.

Godt arbeid med kvalitetsutvikling forutsetter høy skolefaglig kompetanse og medvirkning.

Skoler med høyt bidrag til elevenes læring praktiserer medvirkning på alle nivåer: skoleeierne samarbeider med skoleledelsen, skolelederne samarbeider med lærerne, lærerne samarbeider med elevene, og elevene opplever en høy grad av medvirkning.

Ekspertgruppen foreslår at følgende tiltak iverksettes

  • Utarbeide en omforent tolkning av § 13-3e i Opplæringsloven som tydeliggjør hva skolebasert vurdering innebærer og kan legges til grunn for arbeid med kvalitetsutvikling i skolen
  • Utvikling av nasjonale rammer for skolefaglig kompetanse
  • Oppdrag til Statsforvalteren om å samordne regional veiledningskompetanse
  • Videreutvikling av Oppfølgingsordningen
  • Lærende og veiledningsorienterte tilsyn på § 13-3e
  • Sanksjoner for skoleeiere som ikke tar sitt ansvar for kvalitetsutvikling i skolen (jfr ROBEK-liste)

Ekspertgruppen konkluderer også med at hvis alle kommunene hadde fulgt opp og støttet skolenes arbeid med skolebasert vurdering, hadde flere skoler klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Nasjonale myndigheter må tydeliggjøre mål og hensikt med kvalitetsvurdering, og kommunisere dette til alle nivåer i utdanningssektoren.

 

Rapporten er ute på høring.

Les mer på nettsidene til Kunnskapsdepartementet.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.