Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.05.2022

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

17.11.2022

Fritak fra opplæringsplikten og konsekvenser for eleven

Alle elever har en rett og plikt til opplæring. Hvis eleven skal fritas for hele eller deler av opplæringen i en periode, må kommunen fatte et enkeltvedtak om dette på grunnlag av en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Fritak skal gis bare hvis hensynet til eleven tilsier det og foreldre har gitt skriftlig samtykke. Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller at hensynet til eleven kan medføre fritak etter bestemmelsen, først og fremst tilfeller der det vil være urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten.


17.11.2022

Fritak fra opplæringsplikten og konsekvenser for eleven

Alle elever har en rett og plikt til opplæring. Hvis eleven skal fritas for hele eller deler av opplæringen i en periode, må kommunen fatte et enkeltvedtak om dette på grunnlag av en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Fritak skal gis bare hvis hensynet til eleven tilsier det og foreldre har gitt skriftlig samtykke. Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller at hensynet til eleven kan medføre fritak etter bestemmelsen, først og fremst tilfeller der det vil være urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten.


07.11.2022

Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn i barnehagen har rett til et godt og trygt barnehagemiljø uten krenkelser og mobbing. Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt. Hvis et barn ikke har det trygt og godt, skal de ansatte melde fra til styrer. Barnehagen skal undersøke saken og sette inn tiltak.

Det er innført skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn.

På denne siden kan du lese mer om disse lovkravene. 

Vi har i tillegg utviklet en webinarrekke til støtte for barnehagene i arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø.


19.10.2022

Samling om tema i integreringslov og voksenopplæring

Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune inviterer ansvarlige ledere i kommuner og i NAV til samling om utvalgte emner innenfor integreringsordningen og tema som Statsforvalteren skal føre tilsyn med i perioden 2022-2024.


18.10.2022

Vikar- og stipendordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk og som underviser etter den nye integreringsloven

Direktoratet for høyere utdannings og kompetanse (HKDir) tilbyr to støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille kravet om 30 studiepoeng innen norsk som andrespråk.

Lærere søker i samarbeid med sin leder.


18.10.2022

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. Den vaksne må søke for at kommunen skal kunne vurdere om nokon har rett til grunnskoleopplæring. 


18.10.2022

Informasjonsmøte om tilskotsordningane

Statsforvalteren inviterer til digitalt informasjonsmøte om tilskotsordningane for lokal kompetanseutvikling i barnehagar, skolar og PPT. Møtet er den 4. november 2022 kl 12.00 - 13.15


17.10.2022, Endra 16.11.2022

Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen

Statsforvalteren, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, arrangerte 27.10.22 en digital samling om eksamen etter LK20/LK20S. 

Presentasjoner fra samlingen ligger nå tilgjengelig på vår nettside. Redigert opptak fra fellesdel vil bli lagt ut så snart dette er klart


11.10.2022

Kompetanse for fremtidens barnehage

Regjeringen har kommet med en revidert kompetansestrategi for fremtidens barnehage. Strategien er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 – 2022.


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel