Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

23.03.2023

Kva slags rettar har deltakaren i samband med feiringa av id al fitr eller andre høgtidsdagar?

Deltakarar som ikkje er medlem av Den norske kyrkja har rett til fri frå deltaking i  introduksjonsprogrammet i opptil to verkedagar i samband med feiring eller markering av religiøse høgtider. Deltakaren har rett på introduksjonsstønad desse dagane.

 


15.03.2023

Opplæring i barnevernsinstitusjonar

Barn og unge som bur i ein barnevernsinstitusjon, har same rett til opplæring som andre elevar. Opplæringa skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert fag- og timefordelinga og opplæring i kompetansemåla i alle fag, jf. forskrift til opplæringslova kap. 1. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale timetalet som andre elevar.


14.03.2023

Melding til barnevernet ved høyt skolefravær

Høyt skolefravær kan gi grunn for en bekymringsmelding til barnevernet. En slik melding er ikke et enkeltvedtak og foreldre har derfor ikke klagerett.


14.03.2023

Hvordan fremme trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen og rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. At elevene er inkludert og er en del av et fellesskap, forebygger mobbing og andre krenkelser. Det er ulike faglige tilnærminger til hvordan man skaper et godt læringsmiljø.


09.03.2023

Fremdeles mangel på barnehagelærere i Rogaland

Rogaland mangler fremdeles barnehagelærere. Rundt 10 prosent av alle pedagogiske ledere har dispensasjon fra utdanningskravet. 


27.02.2023

Introduksjon til læringsressursen "Jeg vet"

Jobbar du i barnehage eller skule?


15.02.2023

Samordningsmøte om kompetanseutvikling for vaksenopplæringa

Statsforvalteren innviterer til møte om kompetanseutvikling i vaksenopplæringa, onsdag 22. mars 2023


15.02.2023

Søk videreutdanning nå.

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars. Dette gjelder videreutdanning for barnehagelærer, lærer, styrer, rektor og yrkesfaglærer.

  • Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

 


14.02.2023

Hvordan klage på spesialundervisning i skolen

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om spesialundervisning i skolen. Du kan også klage på manglende gjennomføring av vedtaket.


14.02.2023

Hvordan klage på spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Du kan også klage på manglende gjennomføring av vedtaket.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel