Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


13.09.2023

Hvordan vurdere barnets beste ved behandling av søknad om skoleplassering

Statsforvalteren mottar årlig en rekke klager på vedtak om skoleplassering. I flere av disse klagene ser vi at kommunen finner det utfordrende å identifisere, vurdere og vekte barnets beste. Dette har ført til at mange vedtak har blitt opphevet og sendt tilbake for ny behandling da vedtaket er mangelfullt, eller er omgjort da hensynet til barnets beste veide tyngst. Dette gav eleven rett til å gå på en annen skole enn nærskolen


13.09.2023

Møte samarbeidsforum for lokal kompetanseutvikling i Rogaland


11.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


08.09.2023

Interaktiv e-læring for barnehagefaglig grunnkompetanse er nå tilgjengelig

E-læring i barnehagefaglig grunnkompetanse er et interaktivt tilbud til assistenter og andre ansatte i barnehager. Tilbudet er gratis.


08.09.2023

Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT

Barnehage- og skoleeiere kan melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for barnehage- og skoleåret 2024-2025. 


08.09.2023

Tilsyn med barnehagens innhold

Utdanningsdirektoratet har sammen med statsforvalterne utarbeidet et tilsynsopplegg som handler om barnehagens innhold med utgangspunkt i rammeplanens kapittel 3.


06.09.2023

GSI - samling 21.september

Årets GSI-innsamling nærmer seg, og i den forbindelse inviterer Statsforvalteren til en digital samling om nytt i skjema og løsning, fokusområder, tidslinje og frister.


31.08.2023

Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Opplæringslova har ei snever opning for at skoleeigar kan bruke andre opplæringsarenaer enn  skolen sitt område. Nokre kriterier må vere på plass.


25.08.2023

Inspirasjonsmøte om skolehager

Har du tanker om å starte opp en skolehage? Eller har begynt og er interessert i nettverk og tips?


18.08.2023

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Nå er det igjen tid for nasjonale prøver og obligatoriske kartleggingsprøver. Statsforvalteren har ansvar for at disse blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel