Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.05.2022

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

22.06.2022

Webinar: Forebyggende arbeid

Agenda:

  • Regelverket på det forebyggende arbeidet v/ Statsforvalteren
  • Todelt fagdel:
    • Erik Nordgreen - skole
    • Marianne Martinsen - barnehage
  • Praksisfortellinger

Nøyaktig tidspunkt og påmelding kommer senere.

 


09.06.2022, Oppdatert 09.06.2022

Tilskott til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg

Kommunar og fylkeskommunen kan søke om tilskott til arbeidet med å gje barn og unge som søker opphald i Noreg opplæring. Tilskottet rettar seg inn mot barn og unge mellom 16 og 18 år, og gjeld både grunnskule og vidaregåande opplæring. Fristen for å søke om tilskott for våren 2022 er 15. august 2022.
 
 

24.05.2022, Endra 24.05.2022

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2022

Foreldre og elever har rett til å klage på alle standpunktkarakterar dersom dei meiner at skolen ikkje har følgt reglane for fastsetting av karakteren. Statsforvaltaren er klageinstans. Vi vurderer om skolen har følgt § 3-15 i forskrifta. Vi vurderer ikkje om karakteren eleven har fått er riktig eller ikkje.


18.05.2022

Utlysing av tilretteleggingsmidlar for ABLU studentar og barnehagelærarutdanninga på deltid - 2022/2023

Samarbeidsforum Rogaland har gitt Statsforvaltaren i Rogaland fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidlar for studieåret 2022/2023. Dette er ein del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagane.

 


16.05.2022

Kva betyr trygt og godt skole- og barnehagemiljø?

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen, SFO og i barnehagen. Å ha det trygt og godt inneber meir enn å ikkje bli mobba eller krenka.


12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


04.05.2022

Skolemiljø og forebyggende arbeid

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Denne retten følges opp i kap 9A i opplæringsloven med krav til skolene om et kontinuerlig forebyggende arbeid.


03.05.2022

Samling for nyansatte rådgivere i PPT

Statsforvalteren i Rogaland inviterer til samling for nyansatte rådgivere i PP-tjenesten den 20.09.2022 kl 10.00 -14.00


02.05.2022

Standpunktvurdering i grunnskolen 2022

Avlysing av eksamen våren 2022 vil gi skolane meir tid til opplæring for elevane. Lærarane vil ha moglegheit til å sikre eit tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakterar. Vi oppfordrar skolane til å sette standpunktkarakter så seint som praktisk mogleg i skoleåret.


28.04.2022

Kva gjer PPT?

PPT står for pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste.  PPT skal hjelpe slik at alle har eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod i barnehage og skole. Kvar kommune skal ha ei slik teneste.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel