Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


Endra 09.12.2021

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

27.01.2022

Er det lov å bruke tvang i skolen?

Statsforvaltaren får ofte spørsmål om kva reglar som gjeld for bruk av tvang i skolen. Mange er usikre på dette, mellom anna fordi det finst eigne reglar for bruk av tvang i helselovgivinga. Men opplæringslova gir ikkje heimel for bruk av fysisk tvang og makt overfor elevar. 


13.01.2022

Midlar til symjeopplæring for barn i barnehage 2022

Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring i barnehagen, kan no søkje Statsforvaltaren om tilskot for 2022. Søknadsfristen er 1. august 2022.


06.01.2022

Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til barn i barnehage, elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettseminar som handler om lovfestede rettigheter for samiske barn.


06.01.2022

Nettseminar om samisk språkopplæring

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer til nettseminar om samisk språkopplæring onsdag 16.februar kl 09.00-11.00.


03.01.2022

Ivaretaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode

I samband med at pandemien har blussa opp att, minner Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratetet (Bufdir) om tre viktige prinsipp: Tilgjengeleg tenester, forholdsmessige tiltak og å oppretthalde prosessar for medverknad.


28.12.2021

Unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager

Nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar.


22.12.2021

Vi har avgitt høring til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet har kommet med forslag til ny opplæringslov. Den nye loven gjelder fra tidligst 2024. Statsforvalteren i Rogaland har avgitt høringssvar.


22.12.2021

Nytt om fritak for eksamen i skriftlig sidemål på 10. trinn

Fra og med våren 2022 skal elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål kun ha èn eksamensdag i norsk hovedmål. Tidligere hadde elevene to eksamensdager.


17.12.2021

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne - CRPD

CRPD står for Convention on the rights of persons with disabilities. Konvensjonen skal sikre menneskerettane og fridomen til personar med nedsett funksjonsevne.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel