Vaksenopplæring


Publisert 08.09.2021

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. Den vaksne må søke for at kommunen skal kunne vurdere om nokon har rett til grunnskoleopplæring. 


Publisert 21.06.2021, Sist endra 21.06.2021

Videregående opplæring for voksne

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring for voksne. Det skilles mellom de med voksenrett til videregående opplæring, og de uten rett. Statsforvalteren er klageinstans for inntak i videregående opplæring.


Publisert 21.06.2021, Sist endra 21.06.2021

Enkeltvedtak om rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Fleire kommunar som har grunnskoleopplæring for vaksne opplever at nokre deltakarar ønskjer ein annan progresjon enn kommunen finn forsvarleg. Dette gjeld også for deltakarar i forsøket med modulstrukturert opplæring på nivået under vidaregåande opplæring. Fleire av lov- og forskriftskrava i opplæringslova gjeld i forsøket, mellom anna kravet om at det skal fattast enkeltvedtak etter § 4A-1.


Publisert 17.03.2016

Frå utanforskap til ny sjanse

Vaksne som ikkje er i varig arbeid, skal få ein ny sjanse til å tilegne seg den kompetansen dei treng i arbeidslivet. Det er regjeringa sin ambisjon for eit kunnskapsamfunn kor alle deltek. Korleis dei vil gjere dette er lagt fram i meldinga Fra utenforskap til ny sjanse. 


Publisert 18.10.2013

Opplæring i grunnleggjande dugleikar

Vaksne har rett til opplæring i grunnleggjande dugleikar. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd nytt materiell for å informere vaksne om at det er mogleg å få grunnopplæring og at dei har rett på slik opplæring. Kommunane kan sjølv tilpassa informasjon ut frå dei malane som direktoratet har laga.


Publisert 03.10.2013

Realkompetansevurdering for vaksne i grunnskolen

Kommunane må fatte enkeltvedtak etter at ein har realkompetansevurdert for å finne ut kva slags opplæring den einskilde vaksne har behov for i dei ulike faga. Enkeltvedtaket er til for å sikre den vaksne sin rettstryggleik.