Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 23.11.2021

Fylkesmannen pålegger videregående skoler å følge gratisprinsippet

Opplæring i offentlig skole er gratis i Norge. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med gratisprinsippet på 16 offentlige videregående skoler i Rogaland. Vi kontrollerte om skoleturer med overnatting var gratis for elevene.


Publisert 03.11.2021

En skole for vår tid - høringssvar

Statsforvalteren har avgitt høring på sluttrapporten til ekspertgruppa for skolebidrag; En skole for vår tid


Publisert 21.10.2021

Fagopplæring og lærekandidatordningen

Opplæringsloven sier at ungdom som har fullført grunnskole har rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven (oppll) § 3-1. Denne artikkelen beskriver noen sentrale bestemmelser i lovverket for fagopplæring, med særlig henblikk på lærekandidatordningen.


Publisert 29.09.2021

Ny mal for tilstandsrapport

Skoleeiegar sin årlege tilstandsrapport har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. Utdanningsdirektoratet har no kome med ein ny mal for tilstandsrapporten.


Publisert 29.09.2021

Nytt i ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et frivillig refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel i skolebasert vurdering. Den finnes i to versjoner, en for grunnskoler og en for videregående skoler.


Publisert 21.09.2021

Ordensreglement i skolen

Læring, tryggleik, trivsel, respekt og toleranse er sentrale føremål med opplæringa. For å fremje slike verdiar, og for å oppnå eit godt læringsmiljø for elevane, er det viktig å ha klare rammer. Felles reglar for heile skolesamfunnet kan bidra til å gi eit godt og trygt skolemiljø. Alle skolar skal difor ha eit ordensreglement.


Publisert 16.09.2021

Våre nasjonale minoritetar

Utdanningsdirektoratet har laga informasjonsmateriell om våre nasjonale minoritetar. Her finn ein ei kortfatta innføring i historie, språk og levemåtar for jødar, kvenar/norskfinnar, skogfinnar, rom og romanifolket/taterar.


Publisert 13.09.2021

Kompetansepakker for barnehage, skole og SFO

Utdanningsdirektoratet har laget flere kompetansepakker som kan brukes i kvalitetsutviklingen i barnehage, skole og SFO.


Publisert 04.06.2021

Hvordan løfte kvaliteten på opplæringen ?

Skoler som systematisk vurderer egen praksis og bruker det aktivt til å utvikle kvaliteten, lykkes best med å løfte elevenes resultater. Det kommer frem i sluttrapporten som Ekspertgruppen for skolebidrag har levert.


Publisert 20.05.2021

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge.

Når barn og unge har behov for hjelp trenger de tidlig innsats fra flere instanser. Kommunene har et helhetlig ansvar for barn og unge, og skal gi tilpassede tilbud til rett tid. Barnehage og skole er sammen med hjemmet i en unik posisjon til å avdekke, men også følge opp utsatte barn og unge i samarbeid med for eksempel helsestasjon eller andre helseforetak.