Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 18.10.2023

Kor tidleg eller seint kan barnet byrje på skolen?

Nokre barn er komne så langt i utviklinga si allereie som 4- og 5-åringar at foreldra lurer på om det ville ha vore det beste om barnet fekk byrje på skolen tidlegare enn dei jamnaldrande. Andre elevar har behov for meir tid og modning før dei byrjar på skolen. Kva er reglane?


Publisert 17.10.2023

Rammeplan for skolefritidsordningen

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.


Publisert 10.10.2023

Alvorleg skolefråvær

Mange barn og unge vegrar seg mot å gå på skolen.  Årsakene kan vere mange og samansette. Det kan vere at eleven ikkje har det trygt og godt på skolen, eller at skolen ikkje legg opplæringa godt nok til rette for eleven. I nokre tilfelle kan vegringa skuldast forhold hos eleven sjølv, i heimen eller i nærmiljøet til eleven.


Publisert 09.10.2023

Samarbeid for utsatte barn og unge

Komplekse utfordringer krever ofte innsats på tvers av samfunnsområder. En aktørs tiltak vil ofte ikke være tilstrekkelig. Den 1. august 2022 ble det vedtatt en rekke bestemmelser om samarbeid og samordning for å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier. 


Publisert 13.09.2023

Hvordan vurdere barnets beste ved behandling av søknad om skoleplassering

Statsforvalteren mottar årlig en rekke klager på vedtak om skoleplassering. I flere av disse klagene ser vi at kommunen finner det utfordrende å identifisere, vurdere og vekte barnets beste. Dette har ført til at mange vedtak har blitt opphevet og sendt tilbake for ny behandling da vedtaket er mangelfullt, eller er omgjort da hensynet til barnets beste veide tyngst. Dette gav eleven rett til å gå på en annen skole enn nærskolen


Publisert 04.09.2023

Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktørar kan delta i prosjekt på alle disse områda.    


Publisert 31.08.2023

Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Opplæringslova har ei snever opning for at skoleeigar kan bruke andre opplæringsarenaer enn  skolen sitt område. Nokre kriterier må vere på plass.


Publisert 01.08.2023

12 timer gratis SFO på 1. og 2. trinn

Fra 1. august blir det innført 12 timer gratis skolefritidsordning for elever på både 1. og 2. årstrinn.


Publisert 09.05.2023

Klage på standpunktkarakterar i grunnskolen 2023

Elevar og føresette har rett til å klage på ein standpunktkarakter dersom dei meiner at skulen ikkje har følgt reglane for fastsetting av karakter. Klagen må vere skriftleg og skal sendast til skulen.  


Publisert 02.05.2023

Kunstig intelligens i skolen

Statsforvalteren får en del spørsmål om kunstig intelligens (KI) og vurdering i skolen. Utdanningsdirektoratet har laget en kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen.