Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 12.03.2024

Opplæring i barnevernsinstitusjonar

Barn og unge som bur i ein barnevernsinstitusjon, har same rett til opplæring som andre elevar. Opplæringa skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert fag- og timefordelinga og opplæring i kompetansemåla i alle fag, jf. forskrift til opplæringslova kap. 1. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale timetalet som andre elevar.


Publisert 04.03.2024

Rett til å gå på næraste skole

Alle barn har rett til å gå på den offentlege skolen som ligg nærast heimen i sin kommune. Dette gjeld også for barn med behov for spesialundervisning.


Publisert 09.02.2024

Resultater fra Elevundersøkelsen 2023-2024

Rogaland har lavere andel elever som oppgir å bli mobbet på skolen, sammenliknet med landssnittet. Men også i Rogaland har andelen som oppgir å bli mobbet økt, sammenliknet med forrige skoleår. Det viser årets Elevundersøkelse.


Publisert 05.02.2024

Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen

Det er ikke hjemmel i opplæringsloven til å bruke tvang mot elever.


Publisert 30.01.2024

Webinar 14. februar: Inn på tunet i skolen

Inn på tunet-tilbudet er et tiltak for å sikre elever god tilpasset opplæring. Elevene får mulighet til å delta i arbeid og aktiviteter på gården, som kan kobles til kompetansemål i læreplanene for fag.


Publisert 22.01.2024

Resultater fra Elevundersøkelsen 2023-2024

Rogaland har lavere andel elever som oppgir å bli mobbet på skolen, sammenliknet med landssnittet. Men også i Rogaland har andelen som oppgir å bli mobbet økt, sammenliknet med forrige skoleår. Det viser årets Elevundersøkelse.


Publisert 22.01.2024, Sist endra 22.01.2024

Privat heimeopplæring

Skuleåret 2023/2024 er det 25 barn i Rogaland som får privat heimeopplæring. Denne opplæringa inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at heimeopplæringa er tilsvarande som opplæring gitt i den offentlege skulen. 


Publisert 08.12.2023

Nyankomne barn og elever

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Utdanningsdirektoratet (Udir) inviterer til fagdag der temaet er inkludering av nyankomne barn og elever.


Publisert 04.12.2023

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 


Publisert 19.10.2023

Gratisprinsippet og skoleturar arrangert av foreldre

Er det greitt at foreldre sjølv arrangerer turar for grupper eller klassar? Kva reglar gjeld? Kva med gratisprinsippet? Kva er skolen si rolle i samband med slike turar? Alt dette er spørsmål som Statsforvaltaren får frå tid til anna.