Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 24.03.2022

Universell utforming i barnehage og skole

Plan- og bygningsloven pålegger alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten å være universelt utformet. Universell utforming skal være så omfattende at individuell tilrettelegging i størst mulig grad skal bli overflødig.

 


Publisert 17.03.2022, Sist endra 12.07.2023

Fritak for fag i grunnskolen

I noen tilfeller blir elever fritatt for enkelte skolefag i strid med lovverket. Statsforvalteren skal bidra til at slike ulovlige fritak ikke skjer.

 


Publisert 17.03.2022

Tilsyn med elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø

I 2021 førte Statsforvaltaren tilsyn med elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø etter opplæringslova kap. 9a. Tilsyn blei gjennomført på skolar i Randaberg og Bjerkreim kommune. Vi fann lovbrot på alle skolane.


Publisert 15.03.2022

Deling av klasselister

Klasselister og elevlister er offentlege dokument. Skolar kan som hovudregel dele ut klasselister til føresette og elevar om dei ønskjer det.


Publisert 28.02.2022

Permisjon frå skulen

Alle barn i grunnskulealder har opplæringsplikt. Det er likevel mogleg å søkje permisjon frå den pliktige opplæringa. Føresegner om dette finst i opplæringslova § 2–11.


Publisert 28.02.2022

Rett til gratis skoleskyss

Elevar på 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skoleskyss. For elevar på 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av kor langt det er til skolen. I tillegg er det reglar i opplæringslova om skyss for elevar som treng dette på grunn av funksjonshemming eller sjukdom.


Publisert 17.02.2022

Videreutdanning i samisk skoleåret 2022/2023

Lærere som vil ta videreutdanning i samisk kan søke om studiepermisjon. Søknadsfrist er 1. april 2022


Publisert 11.02.2022

Regjeringen foreslår å avlyse alle eleveksamener

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022.
Forslaget skal på en kort høring før endelig beslutning vil bli tatt. 

 


Publisert 10.02.2022

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Noen barn med behov for hjelp trenger tidlig innsats fra flere instanser. Kommunen har et helhetlig ansvar for barn og unge. Barnehage og skole er sammen med hjemmet de som best kan avdekke hvem som trenger hjelp. I tillegg kan det være behov for å samarbeide med for eksempel helsestasjonen eller andre helsetjenester.

Barnevernreformen trådte i kraft 01.01.2022. Reformen gir kommunen økt ansvar på barnevernområdet og skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Fra 01.08.2022 endres totalt 14 lover som gjelder barn og unge, slik at kommunene får en plikt til å sørge for at de ulike tjenestene jobber sammen.


Publisert 22.12.2021

Vi har avgitt høring til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet har kommet med forslag til ny opplæringslov. Den nye loven gjelder fra tidligst 2024. Statsforvalteren i Rogaland har avgitt høringssvar.