Naturmangfold

Oppdatert 14.11.2023

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.09.2023

Soppens dag 2023

Søndag 3. september feirer vi soppens dag og dagen vi markerer med et dykk inn i mykologiens verden. Soppene består av 1.6 millioner arter verden over, separat fra plante- og dyreriket. Men sopp har allikevel sterke samspill med de fleste levende organismer på både godt og vondt.


Publisert 23.08.2023

Fire utvalgte naturtyper fikk nye handlingsplaner i sommer

Naturtypene kystlynghei, slåttemark, slåttemyr og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone har fått nye handlingsplaner som inneholder konkrete tiltak for langsiktig ivaretakelse, skjøtsel og restaurering av naturtypene.


Publisert 19.05.2023

Verdsdagen for bier

I morgon, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det registrert 211 arter, og i verden kring 20.000. På verdsdagen for bier skal det settast ekstra fokus på biene, og kva rolle dei har for økosystema på jorda og oss menneske. Humler reknast også blant biene.


Publisert 12.05.2023

Kartlegging av natur i Rogaland 2023

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Totalt 211 kvadratkilometer skal kartleggast utanfor verneområde i år.


Publisert 19.04.2023

Husk ferdselsforbud i sjøfuglreservatene fra 15. april.

Fuglene hekker på holmer og skjær, og de er sårbare for forstyrrelser. Derfor er det fra 15. april forbudt å ferdes på og i nærheten av flere vernede øyer og holmer langs kysten. Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land. 


Publisert 21.03.2023

I dag, 21. mars, feirar vi Verdas skogdag!

Gratulerer med den internasjonale skogdagen! Årets tema er Skog og helse. Skogen er heilt avgjerande for at menneska skal kunne leva gode liv og ha god helse. 


Publisert 02.02.2023

I dag, 2. februar, er Verdens våtmarksdag, og temaet i år er restaurering!

Hvert år markeres opprettelsen av Ramsarkonvensjonen ved å feire Verdens våtmarksdag. Det knyttes et tema til markeringen, og i år er temaet restaurering. Noe som er veldig aktuelt da FN allerede har utpekt 2021 – 2030 til tiåret for restaurering. Men hva er egentlig Ramsarkonvensjonen, våtmark og restaurering?


Publisert 06.09.2022

Nytt bed for rødlistede planter i Stavanger Botaniske hage

Stavanger botanisk hage har siden 1977 vist fram og formidlet om ulike planter brukt i gartneri, landbruk, medisin med mer. I dag har de om lag 3000 forskjellige arter og sorter samlet fra hele verden som brer seg utover 80 dekar med vel ivaretatte bed. Nå har botanikerne, Anne-Cathrine Scheen og Lovisa Gustafsson, kommet godt i gang med å etablere et bed som kan fortelle mer om de truede planteartene i vår norske flora.


Publisert 18.07.2022

Lokale forskrifter om utvida jakttid på grågås i Stavanger, Time og Kvitsøy kommunar

Statsforvaltaren har fastsett forskrift i kommunane Stavanger, Time og Kvitsøy til å opne for jakt på grågås inntil 20 dagar før ordinær jaktstart.


Publisert 28.04.2022

Kartlegging av natur i Rogaland 2022

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Biologer frå Ecofact Sørvest vil dekke i alt 96 kvadratkilometer i utvalde område, medan Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter AS vil kartlegge 63 kvadratkilometer innanfor utvalde verneområde.