Naturmangfold

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.05.2024

Vellykket fagsamling om ville pollinerende insekter

Sist uke arrangerte Statsforvalteren i Rogaland, sammen med NIBIO, og kommunene Sandnes, Stavanger og Tysvær, en fagsamling om ville pollinerende insekter. Vi fikk faglig påfyll om insektene og det de trenger for å leve og trives, og lærte mer om arbeidet som gjøres i fylket for å bedre forholdene for denne viktige artsgruppen. Miljødirektoratet satte det hele i et nasjonalt perspektiv. Erfaringer ble utvekslet, og nye kontakter opprettet.


Publisert 18.04.2024, Sist endret 24.04.2024

Kartlegging av natur i Rogaland 2024

I mai vil Miljødirektoratet starte naturtypekartlegging i utvalde område og basiskartlegging i utvalde verneområde i Rogaland. Det er biologar frå Ecofact som skal kartlegga i Sauda, Natur og Samfunn skal kartlegga i Lund og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal kartlegga innafor verneområda.a


Publisert 15.03.2024

Natursats! Tilskuddsordningen for kommunene

Jobber du i en kommune? Fra 1.mars til 5.april kan du søke om støtte for å ivareta natur.


Publisert 13.02.2024

Statsforvaltaren har gitt uttale til solkraftverk på Sokn

Statsforvaltaren i Rogaland er, med omsyn til både landbruk og natur, kritiske til etablering av Sokn solkraftverk. Arealbeslaget og konsekvensane strir mot nasjonale og vesentlege forventingar knytt til jordvern. Tiltaket vil beslaglegge store funksjonsareal som er hekkeområde for truga artar. Det er uklårt om dette er eit klimatiltak, det kan ha negative konsekvensar for klima. Solkraft må plasserast på dei riktige stadene. Vi rår klart ifrå etablering av Sokn solkraftverk.


Publisert 29.01.2024

Webinar-serie om klima og natur for planleggere

I år inviterer Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet til en egen webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene.


Publisert 01.09.2023

Soppens dag 2023

Søndag 3. september feirer vi soppens dag og dagen vi markerer med et dykk inn i mykologiens verden. Soppene består av 1.6 millioner arter verden over, separat fra plante- og dyreriket. Men sopp har allikevel sterke samspill med de fleste levende organismer på både godt og vondt.


Publisert 23.08.2023

Fire utvalgte naturtyper fikk nye handlingsplaner i sommer

Naturtypene kystlynghei, slåttemark, slåttemyr og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone har fått nye handlingsplaner som inneholder konkrete tiltak for langsiktig ivaretakelse, skjøtsel og restaurering av naturtypene.


Publisert 19.05.2023

Verdsdagen for bier

I morgon, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det registrert 211 arter, og i verden kring 20.000. På verdsdagen for bier skal det settast ekstra fokus på biene, og kva rolle dei har for økosystema på jorda og oss menneske. Humler reknast også blant biene.


Publisert 12.05.2023

Kartlegging av natur i Rogaland 2023

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Totalt 211 kvadratkilometer skal kartleggast utanfor verneområde i år.


Publisert 19.04.2023

Husk ferdselsforbud i sjøfuglreservatene fra 15. april.

Fuglene hekker på holmer og skjær, og de er sårbare for forstyrrelser. Derfor er det fra 15. april forbudt å ferdes på og i nærheten av flere vernede øyer og holmer langs kysten. Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land.