Marin forsøpling

Søppel i havet er eit av våre største miljøproblem. Plast og anna lite nedbrytbart materiale forsvinn ikkje som anna organisk materiale, men vert brote ned i mindre bitar. Materiala kan bli verande i miljøet i hundrevis av år og gjere stor skade på både plantar, dyr og menneske.

Vi er heldige som har mange engasjerte aktørar som gjer ein stor innsats i fylket vårt, og våre fylkedekkande frilufsråd står sentralt i arbeidet med koordinering og utføring.


NYHETER FRA KAMPEN MOT MARIN FORSØPLING

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.02.2024

Kampen mot marin forsøpling - ryddeår 2024 er i gang!

Ryddeåret 2024 er i gang, og Hold Norge Rent har sendt oss en oversikt over årets ryddeaksjoner og møteplasser

Statsforvalteren oppfordrer alle til å ta med en pose på tur, og plukke med søppel du finner i naturen. Ta gjerne kontakt med ditt lokale friluftsråd for mer informasjon om deres ryddeaksjoner, eller om du ønsker tips om områder som trenger en liten ryddedugnad.


Publisert 01.03.2023

Årets aktiviteter i regi av Hold Norge Rent

Ryddeåret 2023 er i gang, og Hold Norge Rent har sendt oss en oversikt over årets ryddeaksjoner og møteplasser

Statsforvalteren oppfordrer alle til å ta med en pose på tur, og plukke med søppel du finner i naturen. Ta gjerne kontakt med ditt lokale friluftsråd for mer informasjon om deres ryddeaksjoner, eller om du ønsker tips om områder som trenger en liten ryddedugnad.


Publisert 05.01.2023

Nå kan du søke om midler hos MARFO

Senter mot marin forsøpling (MARFO) tildeler årlig midler til prosjekter for å redusere marin forsøpling.

Søknadsskjemaet for 2023 er åpent frem til 22. januar 2023.

Fredag 6. januar holdes det åpent nettmøte om ordningen.


Publisert 28.10.2022

Bli med på seminar om marin forsøpling

I forbindelse Bærekraftsuka 2022 inviterer Statsforvalteren til seminar for aktører innen strandrydding og marin forsøpling i Rogaland. 


Publisert 06.09.2022

Strandryddeuka 2022

Det nærmer seg Strandryddeuka 2022. 9. - 18. september er det fokus på strandrydding. Bli med og gjør en forskjell i kampen mot marin forsøpling. 


Publisert 20.05.2022

Nå kan du søke Hold Norge Rent om midler til frivillige tiltak mot marin forsøpling

Hold Norge Rent feirer Frivillighetens år, og har lyst ut midler til frivillige ryddeaksjoner både langs kysten og i innlandet, og til andre aktiviteter knyttet til spørsmål rundt plast og annen forsøpling.


Publisert 07.03.2022

Bli med og rydde på Vårryddedagen - 19. mars

Lørdag 19. mars er det ikke huset som skal ryddes, men strender, svaberg, holmer og skjær.  Strandryddeuken er flyttet til høsten, og Vårryddedagen blir den store oppryddingen av marint avfall etter snøen har smeltet, og før fuglene kommer for å hekke. Vi er heldige som har så mange engasjerte frivillige i regionen, og friluftsråd som koordinerer store deler av arbeidet mot marin forsøpling i Rogaland.


Publisert 22.09.2021

Ikke kast våtservietter og annet avfall i toalettet – de kan ende i det marine miljøet!

Elever ved Bryne videregående skole er med i prosjektet «Lokale variasjoner i marin forsøpling ved Jærkysten» der de blant annet avdekker og rydder avfall langs jærstrendene. Våtservietter er en økende andel av den totale avfallsmengden som registreres. Strandrydding og registrering av avfall kan være viktig data for kunnskapsbaserte tiltak for å redusere den marine forsøplingen. Statsforvalteren fikk være med på innsamlingen.


Publisert 09.09.2021

Strandryddeuka 2021

Det nærmer seg Strandryddeuka 2021. I uken 11. - 19. september er det fokus på strandrydding. Bli med og gjør en forskjell i kampen mot marin forsøpling.


Publisert 29.03.2021

Tre friluftsråd i Rogaland får tilskudd for prosjekter mot marin forsøpling i 2021

Stortinget har satt av 70 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Nå har Miljødirektoratet vurdert alle de innkomne søknader. Det er tre prosjekter i Rogaland som har mottatt tilskudd, i tillegg til noen nasjonale aktører som vil komme Rogaland til gode. 


Ansvaret til Statsforvalteren

Statsforvalteren har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket. Saman med relevante private og offentlege aktørar skal vi samordne oppryddingsarbeidet.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplanar for hamner. Alle hamnene skal ha ein godkjent avfallsplan for å sikre at avfall frå skip blir tatt forsvarleg hand om og ikkje kjem på avvege.

Vi fører tilsyn med ei rekke bedrifter i fylket. Som eit ledd i tilsyna sjekkar vi alltid om verksemda bidrar til forsøpling. Vi sett også vilkår i løyvet med tanke på å minimere utslepp av miljøfarlege stoff og for å hindre at avfall kjem på avvege.

Ansvaret til kommunen

Kommunen er myndigheit for forsøpling. Det innebér at den skal føre tilsyn med den alminnelege forsøplingssituasjonen i kommunen og følgje opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdagar eller får melding om eit forsøpla område, kan den påleggje den ansvarlege å rydde opp etter seg. Kommunen kan også sette i verk opprydding på den ansvarlege si rekning dersom denne ikkje etterkommer pålegget. Dette gjeld både på offentlege område og på private eigedomar.