Marin forsøpling

Søppel i havet er eit av våre største miljøproblem. Plast og anna lite nedbrytbart materiale forsvinn ikkje som anna organisk materiale, men vert brote ned i mindre bitar. Materiala kan bli verande i miljøet i hundrevis av år og gjere stor skade på både plantar, dyr og menneske.

Vi er heldige som har mange engasjerte aktørar som gjer ein stor innsats i fylket vårt, og våre fylkedekkande frilufsråd står sentralt i arbeidet med koordinering og utføring.


NYHETER FRA KAMPEN MOT MARIN FORSØPLING

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.03.2021

Resultat av studier av ryddeaksjoner langs Jærkysten

NORCE for Jæren friluftsråd, omtaler i ny rapport metode for datainnsamling og resultat fra prosjektet strandrydding av Jærkysten 2018 - 2020. Rapporten gir en svært god oversikt og konkluderer bl.a. med at kontroll med visse avfallstyper vil redusere avfallsmengdene langs kysten med inntil 70%.

 


Publisert 09.03.2021

Bli med å rydde på Vårryddedagen den 13. mars

Lørdag 13. mars er det ikke huset som skal ryddes, men strender, svaberg, holmer og skjær.  Strandryddeuken er flyttet til høsten, og Vårryddedagen blir den store oppryddingen av marint avfall etter snøen har smeltet, og før fuglene kommer for å hekke. Vi er heldige som har så mange engasjerte frivillige i regionen, og fire friluftsråd som koordinerer store deler av arbeidet mot marin forsøpling i Rogaland.


Publisert 17.12.2020

Miljødirektoratet har åpnet søknadsskjema for tiltak mot marin forsøpling

Søknadsskjema for søknad om tiltak mot marin forsøpling er klar, med frist 20. januar 2021.


Publisert 29.10.2020

Fylkesmannens oppfølging av plast fra Ryfast

Ryfast prosjektet nærmer seg slutten, men det finnes fremdeles mye plast fra prosjektet i Ryfylkebassenget. Fylkesmannen følger opp pålegget om opprydding, og har hatt et samarbeidsmøte og befaring med Statens vegvesen for å oppsummere status for oppryddingsarbeidet.


Publisert 29.10.2020

Ønsker du å lære mer om portalen "Rydde"?

Hold Norge Rent inviterer til digitalt informasjonskurs om Rydde. Rydde er det nasjonale verktøyet for frivillig opprydding og er et samarbeid mellom Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø.


Publisert 26.08.2020

Søk støtte fra Handelens Miljøfond til tiltak mot marin forsøpling

Handelens Miljøfond har et ønske om å bidra til å løse plastens miljøproblemer og lyser ut 100 millioner kroner i støtte til prosjekter til nettopp dette.


Publisert 05.05.2020

Registreringsløsning for plastpellet

Du har kanskje hørt om det store plastpelletutslippet som har funnet veien til Oslofjorden? Det fryktes at utslippet skal nå et stort kystområde.

Fylkesmannen oppfordrer til registrering av funn av disse plastpelletene i databasen som er utviklet på østlandet, samt at dere beholde det som blir ryddet.


Publisert 07.04.2020

Fornyet støtte til arbeidet mot marin forsøpling i Rogaland

Stortinget har igjen satt av 70 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Nå har Miljødirektoratet vurdert alle de innkomne søknader og fordelt midlene. Det er 5 prosjekter i Rogaland som har mottatt tilskudd, i tillegg til noen nasjonale aktører som vil komme Rogaland til gode.


Publisert 26.03.2020

Strandrydding og koronavirus

Mange har ett sterkt engasjement rundt marin forsøpling, og noen innbyggere ønsker å benytte lediggang og karantene til å rydde søppel langs strendene.

Det er viktig at avfallsmottakene ikke blir overbelasta av økt aktivitet.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter.


Publisert 11.11.2019

Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her. 


Ansvaret til Statsforvalteren

Statsforvalteren har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket. Saman med relevante private og offentlege aktørar skal vi samordne oppryddingsarbeidet.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplanar for hamner. Alle hamnene skal ha ein godkjent avfallsplan for å sikre at avfall frå skip blir tatt forsvarleg hand om og ikkje kjem på avvege.

Vi fører tilsyn med ei rekke bedrifter i fylket. Som eit ledd i tilsyna sjekkar vi alltid om verksemda bidrar til forsøpling. Vi sett også vilkår i løyvet med tanke på å minimere utslepp av miljøfarlege stoff og for å hindre at avfall kjem på avvege.

Ansvaret til kommunen

Kommunen er myndigheit for forsøpling. Det innebér at den skal føre tilsyn med den alminnelege forsøplingssituasjonen i kommunen og følgje opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdagar eller får melding om eit forsøpla område, kan den påleggje den ansvarlege å rydde opp etter seg. Kommunen kan også sette i verk opprydding på den ansvarlege si rekning dersom denne ikkje etterkommer pålegget. Dette gjeld både på offentlege område og på private eigedomar.