Avfall og gjenvinning

Oppdatert 22.01.2024

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.04.2024

Viking Gjenvinning Karmøy AS får tillatelse etter forurensingsloven

Statsforvalteren gir tillatelse til Viking Gjenvinning Karmøy AS til å ta imot og gjenvinne kasserte båter og yrkesfartøy på Uvikstrand i Karmøy kommune.


Publisert 04.03.2024

Etterkunngjøring av ny tillatelse til SAR på Storøy

Statsforvalteren har gitt utvidet rammen til SAR på Storøy. SAR lagrer offshore-relatert farlig avfall på tankanlegget til Soltin AS på Storøy, Karmøy kommune.


Publisert 05.01.2024

Nytt løyve til Hermod Teigen AS avd Harestadvika

Statsforvaltaren har revidert løyve til Hermod Teigen AS avd Harestadvika (tidlegare Norscrap Stavanger AS) etter forureiningslova. Løyvet gjeld mottak og handtering av jern og skrapmetall, EE-avfall, og blybatteri på anlegget på Harestad i Randaberg kommune. 


Publisert 04.09.2023

Landsdekkande tilsynsaksjon med anlegg for behandling av kasserte køyretøy hausten 2023

Statsforvaltaren vil kontrollere anlegg som behandlar kasserte køyretøy fra og med veke 36 til 44 i haust. 


Publisert 29.08.2023

Ny tillatelse til Norscrap Karmøy AS etter forurensingsloven

Statsforvalteren gir ny fast tillatelse til mottak og håndtering av inntil 20 000 tonn skrapmetall på anlegget til Norscrap Karmøy AS i Sundvegen, Karmøy kommune. Tillatelsen stiller også krav til støyreduserende tiltak.


Publisert 10.08.2023

Korleis ta hand om døde fuglar i område med fugleinfluensa

Når kommunen har samla opp døde fuglar eller tatt imot døde fuglar frå private hushald er fuglane å rekne som avfall. Kommunen har plikt til å handtere dei innsamla døde fuglane.


Publisert 11.07.2023

Overføring av løyve til Geminor AS Karmøy

Statsforvalteren i Rogaland har gjort vedtak om overføring av løyve etter forureiningslova frå Haugaland Bioenergi AS til Geminor AS. Løyve gjeld mottak, behandling og lagring av hageavfall ved Geminor AS sitt anlegg på Storøy i Karmøy kommune.


Publisert 05.07.2023

Avslag på søknad om utvida driftstid - Stena Recycling AS avd Torvastad

Statsforvaltaren har avslått søknad frå Stena Recycling AS avd Torvastad om utvida driftstid til båtlasting på Bøneset, Karmøy kommune. Avslag er gitt på grunn av støybelastning.


Publisert 28.06.2023

Etterkunngjering av endra løyve til Westco Miljø AS

Statsforvalteren i Rogaland har gitt Westco Miljø AS avd. Sandnes midlertidig endring i løyve etter forurensingslova. Endringa gjeld løyve til mottak og omemballering av batteri og lyskilder på avfallsanlegget på Forus.


Publisert 19.04.2023

Nytt løyve til SAR AS avd Tananger i Oljevegen 5

SAR AS avd Tananger har fått nytt løyve etter forureiningslova til avfallshandsaming i Oljevegen 5, Risavika, i Sola kommune. Løyvet er i tråd med Industriutsleppsdirektivet (IED) og tilhøyrande BAT-konklusjonar.