Vassdrag

Oppdatert 05.04.2022

Tiltak i og langs vassdrag som kan ha betydning for leve- og produksjonsområde for fisk og/eller andre ferskvassorganismar og krev i dei fleste tilfelle løyve etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.06.2024

Oppdatert søknadsskjema for hogst i kantvegetasjonsbeltet langs vassdrag

For å effektivisere vår saksbehandling i kantsonesaker etter vannressursloven § 11 har vi oppdatert søknadsskjema for denne type saker. Det er viktig at du som søker tar i bruk dette skjemaet, for å sikre raskest mulig behandling av saken din.


Publisert 20.05.2022

Opent møte om Hålandsvatnet

Statsforvaltaren i Rogaland inviterer til opent møte om Hålandsvatnet 2. juni kl 17.30 – 19.00. På møtet presenterer forskarar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE) ein ny rapport om tilførsler av næringsstoff og behov for avslasting.


Publisert 05.04.2022

Oppdatert informasjonsbrosjyre om tiltak i vatn og vassdrag

Statsforvaltaren, Rogaland fylkeskommune og NVE har oppdatert brosjyren frå 2010 om tiltak i vatn og vassdrag. Informasjonsbrosjyren blir nå heildigital, og kan lettare oppdaterast ved behov.


Publisert 19.07.2019

Fiskedød etter betongutslepp i Hålandselva i Suldal

Fylkesmannen fekk i går melding om betongutslepp i Hålandselva i Suldal. Utsleppet skal ha tatt livet av lakseyngel frå fleire mindre årsklassar – og nokre større laks.


Publisert 18.03.2019

Ny rettleiar om kantvegetasjon langs vassdrag

Kantvegetasjon i form av urter, gras, buskar og tre, dannar næringsgrunnlaget for livet i og langs vassdrag. Eit kantvegetasjonsbelte kan òg bidra til å binde kantsona og redusere faren for erosjon.

Kantvegetasjonen langs vassdraga våre er under sterkt press, og er omhandla av ei rekke lover. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har difor no laga ein rettleiar om kantvegetasjon. Rettleiaren tar føre seg myndigheitsutøvinga etter vassressurslova §11 og avklarar forholdet til andre lover som rører ved kantvegetasjon langs vassdrag.


Publisert 09.07.2018

Seminar om fiske- og vassdragsforvalting 2018

10. september blir det haustseminar om fiske- og vassdragsforvalting i Rogaland. Aktuelle tema for dagen er mellom anna regelverk og eksempel knytt til tiltak i vassdrag, flytting og utsetting av fisk og tilstanden til vassdrag/fisk i Rogaland.


Publisert 04.01.2018

Naturarven - Våre historiske laksevassdrag

Miljøvernavdelinga har no fått gjort tilgjengeleg historiske registreringar av våre lakseelver i Rogaland. Dette er ein skatt for alle som er interessert i våre vassdrag, og ikkje minst elveeigarar og fiskarar!


Publisert 30.11.2017

Nei til utbygging av vasskraft i Hjelmeland og Forsand

Olje- og energidepartementet har vedtatt at det ikkje blir gitt løyve til bygging av Songesand kraftverk i Skurvedalen i Forsand kommune. Samstundes har Noregs vassdrags- og energidirektorat avslått søknadane om utbygging av Storåna, Lyngsåna og Sandvassåna kraftverk i Hjelmeland kommune.