Fiskeforvaltning

Oppdatert 14.02.2024

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.03.2023

Resultat etter prøvefiske i elver og innsjøer i 2022

Vi har mottatt rapport etter fiskeundersøkelser i 5 elver og 3 innsjøer i Rogaland i 2022. Sammenlikna med 2021 var det en klar reduksjon i tettheten av laks 0+, men ingen tydelige forskjeller for eldre lakseunger.


Publisert 22.06.2022

Endring av fiskereglar i Lyseelva og Varhaugelvene

Miljødirektoratet har vedteke endra fisketid i Lyseelva og endra døgnkvote i Varhaugelvene. Reglane for fiske etter laks og sjøaure i resten av fylket er uendra.


Publisert 24.03.2021, Sist endra 07.04.2021

Nye regler for laksefiske fra 2021

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag for sesongen 2021. Endringene medfører blant annet en betydelig innstramning i sjølaksefiske i Rogaland.


Publisert 02.04.2020

Vassdragskalking - kritiske samfunnsfunksjonar

Vedvarande og uavbrote kalking er viktig og avgjerande for rett pH i forsura laksevassdrag. Miljødirektoratet har vurdert kva delar av verdikjeda for vassdragskalking som er ein kritisk samfunnsfunksjon.


Publisert 20.08.2019

Rapport frå fiskeundersøkingar i Rogaland 2018

I 2018 blei vassdraga Fuglestadåna, Kvassheimsåna, Figgjoelva, Dirdalselva og Hålandselva undersøkt. i tillegg er det prøvefiska med garn i Djupavatn, Sliravatn og Ytre Skeidsvatn. Fisketettleiken av lakseungar er høgare enn året før.


Publisert 09.07.2018

Seminar hausten 2018 om fiske og vassdrag


Publisert 10.04.2018

Fiskeundersøkingar i Rogaland i 2017

Fylkesmannen i Rogaland gjennomfører årleg undersøkingar i vatn og vassdrag i Rogaland. Dette for å følgja effektane av forsuring og kalking. I tillegg følger vi opp einskilde andre lokalitetar som verken er forsura eller kalka. Desse fungerer som referansar.


Publisert 09.01.2018

Naturarven - Våre historiske lakseelver

Miljøvernavdelinga har no fått gjort tilgjengeleg historiske registreringar av våre lakseelver i Rogaland. Dette er ein skatt for alle som er interessert i våre vassdrag, og ikkje minst elveeigarar og fiskarar!


Publisert 01.12.2016

Kraftig soppinfeksjon forårsaka fiskedød i Håelva

Veterinærinstituttet stadfestar kraftig soppinfeksjon på laks frå Håelva. I følge obduksjonsrapporten blei det ikkje påvist andre sjukdomar som kan ha forårsaka fiskedøden.


Publisert 26.02.2016

Åpning for gjenfangstfiske etter rømt oppdrettsfisk i Ålfjorden

Fylkesmannen i Rogaland åpner for ekstraordinært fiske etter rømt oppdrettslaks og regnbueørret i sjø i Ålfjorden i Vindafjord kommune frå og med 26. februar til og med 31. mars 2016. Det er kun åpna for fiske med settegarn med maskevidde 58 mm eller større. Dei som ønsker å delta i fisket må registrere seg hos Fylkesmannen i Rogaland.