Akvakultur

Oppdatert 22.01.2024

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplassar og verdiar. Noreg har oppdrett av laks, regnbogeaure og andre artar langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringa er avhengig av at belastninga på miljøet vert halden innanfor akseptable rammer. 

Statsforvaltarens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konfliktar knytt til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvaltarens vurdering. Eit vilkår for å få løyve til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utsleppsløyve etter forureiningslova. Det er Statsforvaltaren som gir slike utsleppsløyve. Det blir også stilt krav til avfallshandtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturløyve. Fylkeskommunen tek den endelege avgjerda, og gir løyve til å drive fiskeoppdrett.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.05.2023

Kunngjøring - utslippstillatelse for etablering av landbasert akvakulturlokalitet på Fiskå i Strand kommune

Statsforvalteren i Rogaland har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til Brødrene Nordbø AS for etablering av landbasert akvakulturlokalitet på Fiskå i Strand kommune.


Publisert 02.03.2022

Statsforvalteren endrer eget vedtak etter klageavgjørelse – Tytlandsvik Aqua AS

Statsforvalteren endrer vårt vedtak om avslag på søknad om produksjonsøkning fra 5 000 til 15 000 tonn postsmolt av laks på lokalitet etter klageavgjørelse i Miljødirektoratet.


Publisert 13.12.2021

Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung

I samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland, invitere me til informasjonsmøte for oppdrettsnæringa og kommunar om havnespy/japansk sjøpung torsdag 13. januar. Møtet blir digitalt. 


Publisert 28.06.2021

Statsforvalteren har avgjort søknad om utslippstillatelse for akvakulturlokalitet ved Alstein

Bremnes Seashore AS søkte om tillatelse etter forurensningsloven til en maksimalt tillatt biomasse på 6240 tonn, på en ny akvakulturlokalitet ved Alstein.

Statsforvalteren har avslått søknaden etter forurensningsloven, og har gitt en uttale i saken som forvaltningsmyndighet for vilt- og naturverninteresser etter laksetildelingsforskriften.


Publisert 07.06.2021

Forlenget tillatelse til utvidet produksjon på Dyrholmen

Grieg Seafood Rogaland AS har hatt en midlertidig tillatelse til økt produksjon på akvakulturlokalitet Dyrholmen i Stavanger kommune. Denne er nå forlenget ut 2021.


Publisert 07.06.2021

Kunngjøring - ny utslippstillatelse til akvakulturlokalitet Hettaneset

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til MOWI ASA for akvakulturlokalitet Hettaneset i Vindafjord kommune.


Publisert 07.05.2021

14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær

Onsdag 5. mai blei 14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær. Dette er eit resultat av at ein i 2018 samla inn eldre stammuslingar frå elva til kultiveringsanlegget for elvemusling i Austevoll utanfor Bergen.


Publisert 07.05.2020

Informasjon om søknader om midlertidig økt MTB pga koronasituasjonen

Søknader om midlertidig endring av MTB på lokalitetsnivå pga. koronasituasjonen skal sendes på eget søknadsskjema som ligger på Fiskeridirektoratets hjemmesider under korona-informasjon.

 


Publisert 26.03.2020

Fristar for miljøovervåking akvakulturanlegg og koronavirus

Oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsette.